Izmjene i dopune V. plana prijama na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 07/09, 10/10, 3/13 i 4/15) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) donosim   IZMJENE I DOPUNE V. PLANA PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U […]