POZIV za prijavu školskih projekata osnovnih i srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županija (”Službeni glasnik Dubrovačko –neretvanske županije”, broj 07/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18) i Programa javnih potreba u školstvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu (KLASA:400-06/18-01/123, URBROJ:2117/1-04-18-3), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, objavljuje P O Z I V za prijavu školskih projekata […]

POZIV za prijavu projekata dječjih vrtića na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županija (”Službeni glasnik Dubrovačko –neretvanske županije”, broj 07/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18) i Programa javnih potreba u školstvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu (KLASA:400-06/18-01/123, URBROJ:2117/1-04-18-3), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, objavljuje P O Z I V za prijavu projekata dječjih […]

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/19-01/02, URBROJ: 2117/1-01-19-02 od 1. ožujka 2019. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje                                                JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA […]

Javni poziv za predlaganje projekata/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I. Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u […]

Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16), u skladu s Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranja projekata i programa, […]