Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju KLASA:350-01/14-01/20 URBROJ:2117/1-23/1-1-17-84 Dubrovnik, 12. prosinca 2017.   Temeljem članka 96. Zakona o prstornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13), Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“,broj: 80/13 i 153/13), članka 15. […]

Obavijest o izdanoj lokacijskoj dozvoli za planirani zahvat u prostoru-gradnju objekta infrastrukturne namjene-dviju prometnica u zoni obuhvata PZ Dubravica sa spojom na županijsku cestu ŽC 6220

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Metković   KLASA: UP/I-350-05/16-01/000007 URBROJ: 2117/1-23/4-2-16-0008 Metković, 04.11.2016.   Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Metković, rješavajući po zahtjevu koji je podnio. GRAD METKOVIĆ , HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1, OIB 88843556318 , na temelju članka 115. stavka 1.  […]

Obavijest o javnoj raspravi za Stratešku studiju i Županijsku razvojnu strategiju DNŽ 2016.-2020.

Obavijest o javnoj raspravi za Stratešku studiju i Županijsku razvojnu strategiju DNŽ 2016.-2020.   Dokumenti su dostupni u linkovima ispod: http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/2016/%C5%BDRS%20DNZ%20FIN%20nacrt%2028.7.%20(1)%20(1)%20(1).pdf http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/2016/NACRT%20-%20Strate%C5%A1ka%20studija%20o%20utjecaju%20na%20okoli%C5%A1%20%C5%BDRS%20DN%C5%BD%202016-2020.pdf