Provedba 2. komponente Preventivnog projekta „ZDRAV ZA 5!“ na području poluotoka Pelješca

Ovogodišnja provedba aktivnosti 2. komponente Projekta “ZDRAV ZA 5!” održati će se na poluotoku Pelješcu u utorak, 02. svibnja 2017. godine. U provedbi aktivnosti sudjelovati će sto učenika završnih razreda Osnovne škole Ston, Janjina, Kuna, Trpanj i Osnovne škole “Orebić”, u obliku izleta – planinarske ture na Sv. Iliju iznad Orebića. Organizacijom planinarske ture i […]

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena “Glavice” na području Općine Slivno

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode   KLASA: 351-01/17-01/33 URBROJ: 2117/1-53/1-17-07   Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o […]

Obavijest o izdanoj lokacijskoj dozvoli za planirani zahvat u prostoru-gradnju objekta infrastrukturne namjene-dviju prometnica u zoni obuhvata PZ Dubravica sa spojom na županijsku cestu ŽC 6220

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Metković   KLASA: UP/I-350-05/16-01/000007 URBROJ: 2117/1-23/4-2-16-0008 Metković, 04.11.2016.   Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Metković, rješavajući po zahtjevu koji je podnio. GRAD METKOVIĆ , HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1, OIB 88843556318 , na temelju članka 115. stavka 1.  […]