Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Državna cesta DC 414, dionica: Sparagovići – Doli

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14), odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) te odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem […]