Financiranje programa/projekata udruga

2018. Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2018. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2018.   2017. Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2017. Odluka o dodjeli sredstava […]

Gospodarenje otpadom

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM RH I OBJEDINJENA IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu, sukladno članku 21. Zakona […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013. Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ Odluka o sadržaju Strateške studije Poziv na javnu raspravu Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015 Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području […]

Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (donesen 13. srpnja 2018. na 6. sjednici Županijske skupštine) Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10) Program zaštite okoliša IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2007.-2010. (“Službeni glasnik […]

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2014. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 16.07.2014 Sanacija pokosa rijeke Neretve na četiri kritične lokacije od ušća do grada Metkovića  glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 28.11.2014. Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću 2015. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Sidrište kapaciteta 15 plovila, na otoku Šipanu 15.04.2015. Infrastrukturna građevina – […]

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO) Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to […]