Financiranje programa/projekata udruga

2021. Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2021. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2021. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA 2020. Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2020. Odluka o dodjeli […]

Gospodarenje otpadom

    29.10.2021. KOMUNALAC d.o.o. Lastovo Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat Obrazac primjedbi 27.08.2021. KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat Obrazac primjedbi 16.03.2020. KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat Obrazac primjedbi 10.01.2020. STRABAG d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013. Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ Odluka o sadržaju Strateške studije Poziv na javnu raspravu Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015 Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području […]

Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 14/18) Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10) IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2015.-2018. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 4/20) Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske […]

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2021. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 11.11.2021. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Poljski put Glog 1- k.č. 2626 k.o. Opuzen II 11.11.2021. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Poljski put Glog 3 – Put 1 – Put 2 – kanal D1-3-1 29.10.2021.Podizanje vinograda površine 0,59 ha, na čest. zem. 5618/9, k.o. Slivno s uspostavljanjem sustava navodnjavanja kao po kap […]

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se mogući utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja […]