Financiranje programa/projekata udruga

2020. Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2020. OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA OBRAZAC PRORAČUNA OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU POPIS PRILOGA UPUTA ZA PRIJAVITELJE OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019. Javni natječaj za financiranje projekata ili programa […]

Gospodarenje otpadom

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM RH I OBJEDINJENA IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu, sukladno članku 21. Zakona […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013. Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ Odluka o sadržaju Strateške studije Poziv na javnu raspravu Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015 Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području […]

Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 14/18) Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10) IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2015.-2018. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 4/20) Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske […]

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2020. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 23.06.2020.Uređenje i opremanje javne plaže na ušću Neretve 06.05.2020.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vela Luka 20.04.2020.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste na predjelu Brna i Pržinice 28.01.2020.Sanacija i dogradnja mula u naselju Klek 2019. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 25.09.2019.Probna arheološka […]

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se mogući utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja […]