Financiranje programa/projekata udruga

2019. Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA 2018. Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za […]

Gospodarenje otpadom

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM RH I OBJEDINJENA IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu, sukladno članku 21. Zakona […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013. Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ Odluka o sadržaju Strateške studije Poziv na javnu raspravu Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015 Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području […]

Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (donesen 13. srpnja 2018. na 6. sjednici Županijske skupštine) Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10)   IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 2/16) Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2007.-2010. (“Službeni glasnik […]

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2019. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 17.07.2019.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Dubrovnika 14.05.2019.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Grada Korčule 11.04.2019.Proširenje postojećeg vinograda na površini od 2 ha, čest. zem. 8073/1, k.o. Slivno 31.01.2019.Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste Fortica-kamenolom k.o. Slivno 11.01.2019.Izgradnja prometnice – Grad Korčula 2018. […]

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se mogući utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja […]