Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD PLOČE, HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Ploče

 

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000058

URBROJ: 2117/1-23/5-6-17-0003

Ploče, 15.03.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD PLOČE, HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23

– dostavlja se

I. Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnoj čestici, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredeno graniče sa predmetnom česticom, na temelju članka 116. stavak 1. Zakona o gradnji (”Narodne novine”, broj 153/13), na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-zahvat u prostoru – UREĐENJE EDU-EKO KOMPLEKSA NA BRDU TROVRO U ROGOTINU, 3.skupine

na dijelu katastarske čestice k.č.br.1077 k.o. Rogotin (Rogotin).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2017.godine u 09:00 sati, na lokaciji – Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Ploče, Ploče, Trg kralja Tomislava 7, soba br.3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Nikola Perić, dipl.ing.građ.