Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna dubrovačko-neretvanske županije za 2019. god.

Na temelju članka 18. Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. god. (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, broj: 20/18), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PROGRAMA UJEDNAČAVANJA STANDARDA VODOOPSKRBE IZ PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GOD.

UVJETI PRIJAVE

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. god. (Narodne novine, broj: 20/18), Razdjel 016. – Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Glava 01601. – Komunalni poslovi, promet i veze, Kapitalni projekt K105201. – Sufinanciranje programa i projekata jedinica lokalne samouprave – komunalna infrastruktura i vodoopskrba i Tekući projekt T105202 – Sufinanciranje programa i projekata jedinica lokalne samouprave – komunalna infrastruktura i vodoopskrba, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe.
Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine na prijavu projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe na područjima gradova i općina koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna.

II.

Pravo na podnošenje prijave imaju svi gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske-županije.
Uvjeti koje gradovi i općine iz stavka 1. ovog članka moraju zadovoljavati da bi se mogli prijaviti na javni poziv su slijedeći:
– zahtjevi se moraju odnositi na financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe,
– da se projekt/program koji se planira sufinancirati odnosi na komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu, na način da se predloženim projektom želi obuhvatiti cjelovito rješenje komunalne infrastrukture ili vodoopskrbe,
– gradovi i općine ukoliko putem javnog poziva prijave sufinanciranje projekata za koji je ishođena projektna dokumentacija, idejno rješenje, akti o građenju i dr. moraju priložiti cijelokupnu dokumentaciju odnosnu dokumentaciju i dozvole potrebne za realizaciju investicijskog zahvata, osim ako se radi o zahtjevu za izradu projektne dokumentacije, ukoliko su za zahvat potrebne iste,
– za realizaciju projekta/programa grad/općina mora navesti visinu sufinanciranja iz vlastitih namjenskih proračunskih sredstava odnosno sredstva ostalih sudionika (nadležnog ministarstva, kreditnih zaduženja i dr.)
– prijavljeni projekti/programi mogu biti financirani do 100 % vrijednosti.

KRITERIJI ZA RASPODJELU I ODABIR

III.

Kriteriji za raspodjelu i odabir projekata/programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije su sljedeći:
– kvaliteta projekata/programa (sadržaj i svrha),
-uloga i značaj projekta/programa u funkciji komunalnog ili vodnog gospodarstva u cjelini, a posebice značaj za jedinicu lokalne samouprave u smislu njenih osnovnih funkcija,
-značaj komunalnih građevina u jedinici lokalne samouprave na čijem se području investicijski projekt odnosi,
– financijsko učešće jedinica lokalne samouprave,
– sufinanciranje iz EU sredstava,

NAČIN PRIJAVE

IV.

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvarati- projekti komunalne infrastrukture i programi ujednačavnja standarda vodoopskrbe“ i trebaju obvezno sadržavati: ispunjen, ovjeren i potpisan OBRAZAC za prijavu

V.

Prijave se mogu dostaviti:

1. Poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA
(Prijava za sufinanciranje projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe)
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

2. Osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici preko pisarnice Dubrovačko-neretvanske županije na gore navedenu adresu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

VI.

Rok za podnošenje prijava je do 14. ožujka 2019. godine.
Prijave koji se ne dostave u roku i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pregled i analiza pristiglih prijava na javni poziv obavlja Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. god. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Župan.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 020/351-480.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

VII.

Odluku o odabiru prijavljenih projekata/programa donosi Župan na prijedlog Povjerenstva. Odluka će se donijeti u roku 30 dana od dana objave javnog poziva.
Odluka o odabiru prijavljenih projekata/programa biti će objavljena na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
Prihvaćeni projekt/programi sufinancirat će se kroz sredstva za komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.
Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti putem ovog poziva iznose 500.000,00 kuna (slovima: petstotisuća kuna).

 

Obrazac prijave za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. god.