Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16), u skladu s Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranja projekata i programa, od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, KLASA: 230-01/19-01/01, URBROJ: 2117/1-01-19-1, od 1. veljače 2019., Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode
za 2019. godinu

I.

Pozivaju se udruge čiji programi/projekti obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2019. godinu, radi moguće financijske potpore.

II.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za prioritetno područje zaštite okoliša.

III.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:
• unaprjeđivanje kakvoće okoliša i popularizacija zaštite okoliša i prirode, odnosno edukacija građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog prostora i drugih posebno vrijednih prostora,
• popularizacija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije,
• edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada, pravilno postupanje s otpadom.

IV.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 133.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos 10.000,00 kuna.

V.

Rok za podnošenje prijedloga projekata/ programa je 30 dana od dana objave Natječaja, tj. do 5. travnja 2019. godine.

VI.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata.

VII.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je:
1. upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Dubrovačko-neretvanske županije zaključno s danom objave ovog Natječaja,
2. programski usmjerena na rad u području zaštite okoliša što je razvidno u Statutu udruge,
3. upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
4. ispunila ugovorne obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

VIII.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

IX.

Informacije o načinu procjene kvalitete programa/projekta, kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa te razlozi zbog kojih pojedine udruge nemaju pravo prijave na Natječaj detaljno su date u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. godinu.

X.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije (www.edubrovnik.org). Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja na pisarnici) na sljedeću adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Vukovarska 16, Dubrovnik, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. godinu“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2019. godinu.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem tj. slanjem upita na adresu elektronske pošte davatelja financijskih sredstava: dijana.tomasevic-rakic@dnz.hr.

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA – okoliš

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA – okoliš

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA – okoliš

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA – okoliš

OBRAZAC PRORAČUNA – okoliš

OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU – okoliš

POPIS PRILOGA – okolis

UPUTA ZA PRIJAVITELJE – okoliš