Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 004-01/16–01/02

URBROJ: 2117/1-01/1-17-25

Dubrovnik, 15. ožujka 2017. godine

 

J a v n i  p o z i v

  

za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

 

(1) Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti usmjereni organiziranju događaja i aktivnosti koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljenika i boljoj organizaciji njihova slobodnog vremena da iste prijave radi financijske podrške.

 

(2) Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti projekt za sljedeće prioritetno područje:

 

Jačanje kapaciteta udruga u svrhu provođenja programskih aktivnosti radi unaprjeđenja kvalitete života umirovljeničke populacije na području Dubrovačko-neretvanske županije

 

Udruge mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi rješavanju problema unutar sljedećih prioritetnih područja putem sljedećih aktivnosti:

 

(2.1)  Organiziranje športskih, kulturnih i edukativnih aktivnosti s ciljem boljeg korištenja slobodnog vremena umirovljenika: izleti, druženja, športske igre, susreti umirovljenika;

 

(2.2)  Omogućavanje dostupnosti raznih oblika rekreacije i medicinske rehabilitacije radi poboljšanja  zdravstvenog stanja  umirovljenika

 

(2.3.) Razvijanje suradnje s kulturnim, socijalnim i obrazovnim ustanovama te institucijama jedinica lokalne i regionalne samouprave radi zajedničkog djelovanja s ciljem unaprjeđenja socijalnog položaja umirovljenika, promicanja obiteljskih vrijednosti i međugeneracijske solidarnosti, psihosocijalne podrške i prevencije bolesti kroz organizaciju edukativnih aktivnosti i stručnih predavanja

 

(2.4.) Osnaživanje umirovljenika u ruralnim krajevima Županije za uključivanje u društveni život s ciljem umanjivanja socijalne isključenosti umirovljenika koji žive sami u svojim domovima i u domovima za starije osobe.

 

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 190.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je  2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je  65.000,00 kuna.

 

(5) Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa ističe 18. travnja 2017. godine. do 12:30 sati.

 

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše  tri (4) programa, po jedan za svako navedeno prioritetno područje.

 

(7) Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja

 

  1. je upisana u Registar udruga i djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije
  2. ima ogranke, podružnice i slične ustrojbene oblike, koji su registrirani sukladno Zakonu o udrugama,  te u području provedbe  pojekata/programa koordinirano djeluju radi provedbe programa /projekta na cjelovitom  području Dubrovačko-neretvanske županije,
  3. je programski usmjerena na rad u području poboljšanja kvalitete života umirovljeničke populacije na cjelovitom području Dubrovačko-neretvanske županije što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge,
  4. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  5. je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

(8) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(9) Informacije o načinu procjene kvalitete programa/projekta te razlozi zbog kojih pojedine udruge nemaju pravo prijave na Javni poziv detaljno su date u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije.

 

(10) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.dubrovnik-neretva.hr).

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom/dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, s naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije“.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: msbo@dnz.hr.

 

 Župan

 Nikola Dobroslavić                    

 

Dokumentacija:

Izjava-iz-clanka-5

Obrazac financijskog izvješća

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PROGRAMIMA FINANCIRANIM IZ JAVNIH IZVORA

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA PROJEKTA

Obrazac proračuna projekta

OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PROGRAMA

OPĆI UVJETI UGOVORA

POPIS PRILOGA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE