Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.

Klasa: 363-01/17-01/08

Urbroj: 2117/1-01-17-01

Dubrovnik, 19. travnja 2017. god.

 

Na temelju članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. god. (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, broj: 15/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

 

ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PROGRAMA UJEDNAČAVANJA STANDARDA VODOOPSKRBE IZ PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GOD.

 

UVJETI PRIJAVE

 

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 9. – Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze, Glava 1. – Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze, Kapitalni projekt K105201. – Sufinanciranje programa i projekata jedinica lokalne samouprave – komunalna infrastruktura i vodoopskrba i Tekući projekt T105202 – Sufinanciranje programa i projekata jedinica lokalne samouprave – komunalna infrastruktura i vodoopskrba, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe.

Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine na prijavu projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe na područjima gradova i općina koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna.

 

II.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju svi gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske-županije.

Uvjeti koje gradovi i općine iz stavka 1. ovog članka moraju zadovoljavati da bi se mogli prijaviti na javni poziv su slijedeći:

– zahtjevi se moraju odnositi na financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe,

– da se projekt/program koji se planira sufinancirati odnosi na komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu, na način da se predloženim projektom želi obuhvatiti cjelovito rješenje komunalne infrastrukture ili vodoopskrbe,

– gradovi i općine ukoliko putem javnog poziva prijave sufinanciranje projekata za koji je ishođena projektna dokumentacija, idejno rješenje, akti o građenju i dr. moraju priložiti cijelokupnu dokumentaciju odnosnu dokumentaciju i dozvole potrebne za realizaciju investicijskog zahvata, osim ako se radi o zahtjevu za izradu projektne dokumentacije, ukoliko su za zahvat potrebne iste,

– za realizaciju projekta/programa grad/općina mora navesti visinu sufinanciranja iz vlastitih namjenskih proračunskih sredstava odnosno sredstva ostalih sudionika (nadležnog ministarstva, kreditnih zaduženja i dr.)

– prijavljeni projekti/programi mogu biti financirani do 100 % vrijednosti.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU I ODABIR

 

III.

 

Kriteriji za raspodjelu i odabir projekata/programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije su sljedeći:

– kvaliteta projekata/programa (sadržaj i svrha),

-uloga i značaj projekta/programa u funkciji komunalnog ili vodnog gospodarstva u cjelini, a posebice značaj za jedinicu lokalne samouprave u smislu njenih osnovnih funkcija,

-značaj komunalnih građevina u jedinici lokalne samouprave na čijem se području investicijski projekt odnosi,

– financijsko učešće jedinica lokalne samouprave,

– sufinanciranje iz EU sredstava,

 

NAČIN PRIJAVE

 

IV.

 

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvarati- projekti komunalne infrastrukture i programi ujednačavnja standarda vodoopskrbe“ i trebaju obvezno sadržavati: ispunjen, ovjeren i potpisan OBRAZAC za prijavu

 

V.

 

Prijave se mogu dostaviti:

 

  1. Poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

(Prijava za sufinanciranje projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe)

Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

  1. Osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici preko pisarnice Dubrovačko-neretvanske županije na gore navedenu adresu.

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

VI.

 

Rok za podnošenje prijava je 05. svibnja 2017. godine.

Prijave koji se ne dostave u roku i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pregled i analiza pristiglih prijava na javni poziv obavlja Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. god. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Župan.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 020/351-480.

 

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

 

VII.

 

Odluku o odabiru prijavljenih projekata/programa donosi Župan na prijedlog Povjerenstva. Odluka će se donijeti u roku 30 dana od dana objave javnog poziva.

Odluka o odabiru prijavljenih projekata/programa biti će objavljena na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

Prihvaćeni projekt/programi sufinancirat će se kroz sredstva za komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti putem ovog poziva iznose 550.000,00 kuna (slovima: petstopedeset tisuća kuna).

 

 

Ž U P A N

Nikola Dobroslavić

 

Dokument se nalazi u privitku:

Obrazac