Javni poziv za uvid u spis predmeta KORNELIA GAVRANIĆ, HR-20264 RAČIŠĆE, RAČIŠĆE 16

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Korčula

 

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000147

URBROJ: 2117/1-23-2-2-17-0011

Korčula, 19.04.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KORNELIA GAVRANIĆ, HR-20264 RAČIŠĆE, RAČIŠĆE 16

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 769/1 k.o. Račišće.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.05.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Ispostava Korčula.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Paulina Laus Curać, dipl.ing.građ.