Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKOLA JURJEVIĆ, HR-10000 ZAGREB, MEDULIĆEVA 2

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Korčula

 

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000083

URBROJ: 2117/1-23-2-2-17-0008

Korčula, 08.06.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NIKOLA JURJEVIĆ, HR-10000 ZAGREB, MEDULIĆEVA 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1989/3,1989/8 k.o. Lumbarda.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Ispostava Korčula.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Paulina Laus Curać, dipl.ing.građ.