Javni poziv za uvid u spis predmeta VLADIMIR DEPOLO, HR-20260 KORČULA, UL.HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 24

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Korčula

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000060

URBROJ: 2117/1-23/2-1-17-0006

Korčula, 10.07.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VLADIMIR DEPOLO, HR-20260 KORČULA, UL.HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 24

EDIT DEPOLO, HR-20260 KORČULA, UL.HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 24

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene -s poslovnim prostorom u suterenu, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.zemlje br. 222/1 i k.č.zgrade br. 535 k.o. Korčula (Korćula, Ulica Hrvatske bratske zajednice br.24).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.07.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Korčuli, Ul.Foša 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

SAVJETNICA

Branka Vilović, dipl.ing.arh.