JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/19-01/02, URBROJ: 2117/1-01-19-02 od 1. ožujka 2019. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje                                               

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

I.PREDMET  JAVNOG POZIVA:

Sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2019. godini (u daljnjem tekstu – sufinanciranje).

II.OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 1. Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su:

 

 • Udruge građana koje djeluju na području Dubrovačko neretvanske te su organizatori ili suorganizatori aktivnosti i projekata iz točke I. i udovoljavaju odredbama Uredbe o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Pravne i fizičke osobe (tvrtke, obrti i OPG-i) koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno koje provode projekte/aktivnosti od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju te su nositelji/organizatori provedbe projekata iz  točke I. ovog Javnog poziva, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim pozivom;
 • Sveučilišne i obrazovne institucije koje provode aktivnosti i projekate iz točke I.
 • Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS, a koje su organizatori ili suorganizatori projekata i aktivnosti iz točke I.
 • Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe – tematske turističke ceste, koje su proglašene od strane župana po provedenome postupku u skladu s Pravilnikom o proglašenju tematskih turističkih cesta DNŽ;
 • Komore i strukovna udruženja, koje okupljaju fizičke i pravne osobe te su registrirane za obavljanje aktivnosti i provedbu projekata iz točke I.
 • Turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koji su na području Dubrovačko-neretvanske  županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata iz točke I.ovog Javnog poziva, a koji se ne nalaze u redovnom planu aktivnosti nego se pokreću u cilju razvoja novog turističkog proizvoda kome je cilj uključenje niovih poduzetnika i/ili razvoj novog turističkog proizvoda ili se značajno podiže kvaliteta dosada realiziranih projekata.

 

 

 1. Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju:

 

 • Manifestacije od značaja za Dubrovačko-neretvansku županiju kojima se potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma Županije u cjelini ili pojedinih njenih dijelova;
 • Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode koje i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu;
 • Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti;
 • Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora;
 • Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvijet funkcioniranja i realizacije programa i projekata.

 

 1. Iznos pojedinačnih novčanih donacija za tekuću godinu po Korisniku:

 

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti 30.000,00 kuna i to kako slijedi:

 

 • Aktivnosti iz točke 2.1. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 000,00 kuna po projektu/aktivnosti;
 • Aktivnosti iz točke 2.2. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 000,00 kuna po projektu/aktivnosti;
 • Aktivnosti iz točke 2.3. ovog  Javnog poziva sufinanciraju se s maksimalnim iznosom do 000,00 kuna po projektu/aktivnosti;
 • Aktivnosti iz točke 2.4. ovog  Javnog poziva, maksimalni iznos sufinanciranja za ovu mjeru iznosi do 000,00 kuna po projektu/aktivnosti.

 

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti  su osigurana u županijskom proračunu za 2019.godinu, A102909 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn,  A103001 – Aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn i A103003- Manifestacije u turizmu, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn.

Pojedina županijska sredstva Korisnicima se dodjeljuju jednokratno do kraja tekuće godine za projekte i aktivnosti koje su se realizirale ili će se realizirati u 2019. godini. Sufinanciranje odabranih zahtijeva se provodi do iskorištenja sredstava.

Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima.

Odobrena novčana sredstva temeljem ovog Javnog poziva smatraju se potporom male vrijednosti i dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.), što znači da za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih potpora male vrijednosti ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine. Relevantno trogodišnje razdoblje se određuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore utvrđuje ukupan iznos potpore za dotičnu godinu kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:

 1. Značaj prijavljene manifestacije za razvoj turizma i godine održavanja (odnosi se samo na manifestacije, značajniji su projekti duže tradicije);
 2. Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi manifestacije i broj prisutnih posjetitelja na ranije održanim manifestacijama (odnosi se samo na manifestacije);
 3. Sudjelovanje stručnih institucija i pojedinaca u provedbi edukacije i broj očekivanih sudionika te broj i struktura ranije provedenih edukativnih aktivnosti (odnosi se samo na edukacije, stručna predavanja i sl.);
 4. Stupanj osiguranosti potrebnih financijskih sredstava kojima se sufinancira projekt/aktivnost;
 5. Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu;
 6. Procjena učinka projekta/aktivnosti na povećanje broja gostiju i produljenje turističke sezone;
 7. Broj članova udruge/udruženja koja se prijavljuje na Javni poziv (odnosi se samo na udruge i udruženja);
 8. Inovativnost projekta i primjena novih tehnologija;
 9. Kvaliteta provedbe ranije sufinanciranih projekata i uredna izviješća kojima su opravdana dostavljena sredstva;
 10. Nepostojanje duga prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
 11. Kvaliteta predloženog projekta/aktivnosti (organizacijskog i financijskog plana).

 

Pojedini kriteriji se boduju ocjenom od 1 – 10. Prednost pri dodjeli imat će Korisnik s većim brojem bodova i boljom kvalitetom navedenih kriterija.

Ukoliko za isti projekt/aktivnost sufinanciranje zatraži više Korisnika, sredstva se dodjeljuju onom Korisniku koji ima veći broj bodova i bolju kvalitetu projekta, odnosno sukladno zastupljenosti u projektu i ostvarenim kriterijima. S prijavljenim korisnicima koji su se prijavili za isti projekat / aktivnost moguća je naknadna koordinacija i usklađivanje specifičnih potreba prilikom raspodjele sredstava.

 1. NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Pristigle zahtjeve po javnom pozivu razmatra tročlano Povjerenstvo za odabir projekata, koje imenuje župan.

Na prijedlog Povjerenstva Odluku o podršci sufinanciranju projekta i rasporedu sredstava donosi župan.

Po odobrenju sredstava Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Županijom. Ugovorom je definiran iznos, namjena, rokovi izvršenja, način praćenja realizacije projekta te druga prava i obveze Korisnika financijskih sredstava. Nacrt ugovora se nalazi u prilogu Javnog poziva.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun Korisnika najkasnije u roku od 45 dana po prihvaćenom izvješću o realizaciji projekta/aktivnosti. Iznimno se Korisniku može odobriti avansno financiranje kada se radi o realizaciji projekata koji se provode u prosincu. U ovom slučaju Korisnik je dužan dostaviti izvješće o realizaciji sredstava do 31. sječnja naredne godine.

Nepotpuni zahtjevi se odbacuju, a odbijaju oni zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja. Upravni odjel za gospodarstvo i more obavještava podnositelje zahtjeva o Odluci. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Odluku o neispunjenju propisanih uvjeta natječaja u roku od 8 dana o zaprimanja odluke.

Povjerenstvo se sastaje i razmatra pristigle zahtjeve periodično.

IV.OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan dostaviti izvješće najkasnije u roku od 15 dana po realizaciji odobrenog projekta/aktivnosti ili utrošku dobivenih sredstava. Izvješće se dostavlja na obrascima koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i to Obrazac 4., i Obrazac 5. Uz popunjene obrasce potrebno je dostaviti kopije računa i izvoda, fotografije, medijske objave i ostale dokaznice.

Ukoliko se utvrdi da je priložena neistinita dokumentacija ili se utvrdi da su nenamjenski utrošena dobivena sredstva, isti je iznos dužan vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u narednih pet (5) godina.

Korisnici županijskih sredstava moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Ako su korisnici udruge građana, moraju biti usklađene u propisanom roku s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), te županija ne snosi odgovornost nezakonitog poslovanja udruge.

 1. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:
 2. Popunjen zahtjev za sufinanciranje sredstava (Obrazac 1);
 3. Razrađen prijedlog projekta/aktivnosti za koje se traži sufinanciranje;
 4. Popunjen obrazac proračuna;
 5. Kopiju rješenja o registraciji i rješenja o upisu promjena ukoliko ih je bilo, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravni status subjekta koji se prijavljuje (odnosi se za udruge i poslovne subjekte);
 6. Obrazac 3. – Popunjen obrazac Izjave iz članka 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (odnosi se na udruge);
 7. Ostala prateća dokumentacija (projekti, flajeri, medijski napisi…)

Županija zadržava pravo provjeriti vjerodostojnost i točnost podataka iz Obrasca 3.

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Obrasci, kao i Nacrt ugovora se nalaze u prilogu ovog poziva i čine njegov sastavni dio. Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Županija zadržava pravo djelomičnog financiranja projekta/aktivnosti, kao i odbijanja zahtjeva koji nisu u skladu s navedenim kriterijima i koji se ocijene kao neprihvatljivi.

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik,  s naznakom “Projekti organizacija manifestacija i drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2018. godinu”.

VII. VRIJEMA TRAJANJA NATJEČAJA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2019. godine.

VIII. INFORMACIJE:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i more, tel: 351-431 i 351-497.

KLASA: 334-01/19-01/02

URBROJ: 2117/1-01-19-03

 

Dubrovnik, 1. ožujka 2019. godine

Župan

Nikola Dobroslavić

 

 

 

Javni poziv 2019, text

JP19_OBRAZAC 1

JP19_OBRAZAC 2 _ PRORAČUN

JP19_OBRAZAC 3_IZJAVE

JP19_OBRAZAC 4_IZVJEŠĆE

JP19_OBRAZAC 5_PROR-POT

Nacrt Ugovora