Javni poziv za predlaganje projekata/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u 2019. godini iznos od 119.000,00 kn.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.

II.

Pravo na podnošenje, najviše tri (3) prijedloga projekta/programa na poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije i registrirani su za djelatnost tehničke kulture.

III.

Subjekti tehničke kulture koji prijavljuju program/projekt temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće kriterije:
1. da trajno i sustavno utječu na razvoj djelatnosti tehničke kulture,
2. da omogućuju većem broj djece, mladeži i ostalih dobnih skupina građana Dubrovačko-neretvanske županije stjecanje tehničkih i tehnoloških znanja i vještina iz različitih područja tehničke kulture,
3. da su inovativni i da prate najnovija dostignuća s područja tehničke kulture,
4. da kontinuirano djeluju i provode programe veći broj godina, okupljaju velik broj djece, mladih i odraslih te da postižu zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini,
5. da u svom djelovanju surađuju s većim brojem subjekata tehničke kulture,
6. da djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije koja su deficitarna sadržajima tehničke kulture.

IV.

Svaki prijavljeni prijedlog obvezno mora sadržavati:

1. opće podatke o predlagatelju programa, popis i detaljan opis programa s rokovima izvršenja,
2. podatke o prostorima odgovarajuće veličine u kojima će se ostvariti predloženi program,
3. popis opreme i drugih sredstava u vlasništvu predlagatelja potrebnih za izvođenje programa,
4. broj sudionika uključenih u programe
5. podatke o broju i stručnim kvalifikacijama osoba koje će izvoditi programe
6. vrijeme i mjesto provođenja programa
7. financijski plan, tj. specificirani troškovnik za izvođenje programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima programa, dijelu sredstava što ih osiguravaju iz vlastitih ili drugih izvora i prijedlog dijela sredstava koji treba osigurati iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.

V.

Rok za podnošenje prijava programa/projekata na ovaj Javni poziv jest do 13. travnja 2019. godine.
Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Zajednici tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, na adresi Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik te na web stranici Zajednici tehničke kulture
(www.ztk-du.hr).
Obrasci za prijavu programa/projekta ispunjavaju se isključivo putem računala.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.
Programi/projekti koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.
Povjerenstvo će vrednovati prijedloge programa/projekata sukladno slijedećim kriterijima:

1. opravdanost ciljeva programa/projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljanih skupina i korisnika kojima se projekt treba bavit
– najviše 10 bodova,
2. iskustvo i stručna osposobljenost organizacije
– najviše 10 bodova,

3. kvaliteta prijedloga programa/projekta (aktivnosti programa/projekta koje potiču pozitivne promjene koje su od važnosti za javni interes DNŽ te doprinose povećanju kvalitete življenja stanovnika)
– najviše do 15 bodova,
4. aktivnosti koje se provode u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u područjima navedenim u ovom Javnom pozivu,
– najviše do 10 bodova,
5. učinkovitost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore
– najviše 15 bodova,
6. program/projekt se provodi u suradnji ili partnerstvu s lokalnom samoupravom, te drugim ustanovama i organizacijama koje djeluju na području DNŽ
– najviše 5 bodova,
7. angažiranost u kandidiranju programa/projekata na javne pozive/natječaje za dodjelu financijskih sredstava na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i europskoj razini, uz uvjet da se ne radi o programu/projektu za koji su već osigurana sredstva u proračunu DNŽ, sukladno odredbama ugovora o financijskoj potpori
– najviše do 10 bodova,
8. pružanje usluga i ponuda novih modela zadovoljavanja potreba i rješavanja postojećih problema
– najviše 5 bodova,
9. uključenost volontera u projektne aktivnosti
– najviše 5 bodova,
10. doprinos razvoju sustava civilne zaštite
– najviše 5 bodova,
11. članstvo u Zajednici tehničke kulture DNŽ
– najviše 5 bodova.

VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom : ”Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu”.

VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata TK.
Po završetku vrednovanja programa/projekata Zajednica tehničke kulture DNŽ će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima subjekata tehničke kulture kojima su odobrena financijska sredstva, na web stranici (www.ztk-du.hr) a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
U roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Zajednica tehničke kulture DNŽ će obavijestiti subjekte tehničke kulture čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

UR.BROJ: 6/1-1-19-01/01
KLASA: 630-01/19-01/01

Dopredsjednik Zajednice
Mario Miličević

Obrazac – Izjava o partnerstvu
Obrazac – Opis programa
Obrazac – Proračun projekta
Obrazac – Životopis voditelja
Upute za prijavitelje