Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

Javni poziv
za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu

I.
U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2018. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 920.000 kn i to:
– za provedbu aktivnosti …………………………………………………………………….495.000 kn
– za manifestacije od značaja za županiju ……………………………………………175.000 kn
– za vrhunski sport: ……………………………………………………………………………250.000 kn

II.
Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu a koje su ispunile sve obveze prema Zajednici športa Dubrovačko-neretvanske županije te kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Zajednica ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije određeno u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

III.
Financijska sredstva koja se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu iznose:
– za provedbu aktivnosti od 1.000 kn do 20.000 kn
– za manifestacije od značaja za županiju od 3.000 kn do 40.000 kn
– za vrhunski sport od 20.000 kn do 180.000 kn

IV.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijave se podnose na posebnim obrascima i to:
– Programi sporta:
– Obrazac PP 1 – Prijava programa
– Obrazac PP 2 – Proračun programa
– Sportske manifestacije:
– Obrazac PM 1 – Prijava manifestacije
– Obrazac PM 2 – Proračun manifestacije
– Programi vrhunskog sporta:
– Obrazac PPVS 1 – Prijava programa za vrhunski sport
– Obrazac PPVS 2 – Proračun programa za vrhunski sport

koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije i mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Poziva.

V.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa.

VI.
Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe 30. travnja 2018. godine u 13 sati.

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Povjerenstvo Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

VII.
Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Uz napomenu:
„za Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu – NE OTVARATI“

IX.
Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsdnz@optinet.hr.

PREDSJEDNIK:

Branko Bazdan

Dokumentacija:

Obrazac PP 1 – Prijava programa 2018
Obrazac PPVS 1 – Prijava programa vrhunskog sporta 2018
Obrazac PP 2- Proračun programa 2018
Obrazac PPVS 2- Proračun programa vrhunskog sporta 2018
Obrazac DF – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac PU – Zahtjev za potvrdu o stanju duga
Obrazac SUD – Zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju – fizičke osobe
Obrazac PM 1 – Prijava manifestacije 2018
Obrazac PM 2- Proračun manifestacije 2018
Obrazac OI – Opisno izvješće 2018
Obrazac FI – Financijsko izvješće 2018
Obrazac izjave o financiranim projektima
Pravilnik o kriterijima vrednovanja i odabir programa javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije
Upute za prijavitelje
Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti-pravne osobe