NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2018./2019. školsku/akademsku godinu

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj 12/09., 11/10. i 12/13.), Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja  za 2018./2019. školsku/akademsku godinu

I. OPĆI PODACI

 

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2018./2019. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja:
  • konobar
  • medicinska sestra
  • slastičar
 1. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:
  • doktor medicine
  • magistar medicinske biokemije
  • magistar farmacije
  • magistar edukacijske rehabilitacije
  • magistar logopedije
  • magistar edukacije fizike.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 1. Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
 2. Socijalni status učenika i studenta.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 2. potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole odnosno na određenu godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,
 3. potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 5. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,
 6. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu,
 7. potvrdu srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 8. potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
 9. izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
 10. presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 11. presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 12. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 13. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 14. potvrdu da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 15. životopis.

 

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

V. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljene 4 stipendije učenicima i 16 stipendija studentima za 2018./2019. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

 

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 • konobar – 1
 • medicinska sestra – 2      
 • slastičar – 1

 

Ukupno: 4

 

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

 

 • doktor medicine – 10
 • magistar medicinske biokemije – 2
 • magistar farmacije – 1
 • magistar edukacijske rehabilitacije – 1
 • magistar logopedije – 1
 • magistar edukacije fizike – 1

 

Ukupno: 16

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje».

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

 

Natječaj za 2018./2019. godinu objavljen je 10. studenog 2018. godine i bit će otvoren do 23. studenog 2018. godine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

DOKUMENTACIJA:

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava roditelja za učenike

Izjava samohranog roditelja