Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za referenta za prostorno uređenje i gradnju – 1. izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku, Vela Luci i u Pločama

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

 

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

 1. viši stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, mjesto rada Dubrovnik, na određeno vrijeme od 1 mjesec, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao;

 

 1. referent za prostorno uređenje i gradnju -1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u Ispostavi u Vela Luci, mjesto rada Vela Luka, na određeno vrijeme od 1 mjesec, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao radi zahtjeva po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13);

 

 1. referent za prostorno uređenje i gradnju -1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u Ispostavi u Pločama, mjesto rada Ploče, na određeno vrijeme od 1 mjesec, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao radi zahtjeva po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13).

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto pod 1. kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. magistar ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3. položen državni stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računalu.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto pod 2. kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. srednja stručna sprema – gimnazija,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3.  položen državni stručni ispit,
 4.  poznavanje rada na računalu.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto pod 3. kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. srednja stručna sprema – ekonomske struke,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3. položen državni stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računalu.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godinu dana od prijama u službu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju.

Na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije i na web-stranici www.dnz.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere prethodnog znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će se na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

Uz potpisanu pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju, preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),
 4. elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom iskustvu,

 1. presliku ugovora o radu ili rješenja o prijamu, premještaju ili rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati

vrstu poslova koje je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove) kao

dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

 1. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starija od 6 mjeseci od dana objave

oglasa),

 1. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici, potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja  o prijmu u službu.

 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu _____________ (navesti broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) – NE OTVARAJ“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje ih podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas.

 

Rješenje o prijmu u službu donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 112-01/17-01/21

URBROJ: 2117/1-23/1-17-01

Dubrovnik, 03. srpnja 2017.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Pročelnica

Nikolina Kraljević, dipl. iur

 

                                                              

Dokument se nalazi u privitku:

 

Opis poslova višeg str.suradnika i referent (Vela Luka i Ploče)