P O Z I V za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine Republike Hrvatske” broj: 47/90, 27/93. i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj:5/16)  Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport,  o b j a v lj u j e

 

 

P O Z I V

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

 

I.

 

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

 

 • knjiga,
 • nakladništvo,
 • likovna umjetnost,
 • glazbena,
 • scenska,
 • dramska umjetnost,
 • film i kinematografija,
 • kulturno umjetnički amaterizam,
 • nove medijske kulture,
 • međunarodna kulturna suradnja i
 • europske integracije.

 

II.

 

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije,  pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave.

 

III.

 

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se nalaze na web stranici http://www.dubrovnik-neretva.hr.

 

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

 

IV.

 

Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, a sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

 

V.

 

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj kuverti  s naznakom “POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017 GODINU – NE OTVARATI“  na adresu:

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Pred Dvorom 1

20000  DUBROVNIK

 

 

VI.

 

Svaki pojedinačni program/projekt dostavlja se u zasebnoj kuverti i u suprotnom neće biti razmatran.

 

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 3 (tri) programa/projekta po području iz točke  I. ovog Poziva.

 

Pravo podnošenja prijave na Poziv nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Poziv je otvoren od 14. veljače do 15. ožujka 2017. godine.

 

Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno ili do iskorištenja sredstava.

 

VII.

 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima sukladno uputama za prijavitelje, neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

 

 

Klasa: 612-01/16-01/08

Urbroj:2117/1-01-17-4

Dubrovnik,  14. veljače 2017.

Župan

Dubrovačko-neretvanske županije

Nikola Dobroslavić

 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-1

Obrazac otkup knjiga zbornika časopisa 2017

Obrazac potpore izdavanju knjiga zbornika i časopisa 2017

Obrazac proračuna za kulturu 2017

Obrazac za glazbenu scensku dramsku djelatnost film i kinematografiju

Obrazac za kulturno-umjetnički amaterizam

Obrazac za likovnu djelatnost

Obrazac za nove medijske kulture međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije

UPUTE ZA PRIJAVITELJE DNŽ 2017