Poziv na testiranje kandidata koji formalno udovoljava uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u Ispostavi u Korčuli

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu postupka

za prijam u službu

 

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2117/1-23/1-7-17-06

 

Dubrovnik, 16. lipnja 2017.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelja/ica) u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije,u Ispostavi u Korčuli, na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11) objavljuje

 

 

P o z i v

n a   t e s t i r a n j e

 

 

Poziva se na testiranje slijedeći kandidat koji formalno udovoljava uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u Ispostavi u Korčuli, kako slijedi:

 

 

  1. Armano Marelić

 

 

Testiranje za kandidata održat će se u petak 23. lipnja 2017. godine, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

 

 

Za Povjerenstvo

Anita Kunica Jelčić, dipl.iur.