Poziv za predlaganje Programa iz područja skrbi o udrugama proisteklim iz II. svjetskog rata i poraća za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

P O Z I V

za predlaganje Programa iz područja skrbi o udrugama proisteklim iz
II. svjetskog rata i poraća za 2019. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa udruga II svjetskog rata i poraća koji su namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o udrugama čiji su programi namijenjeni zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga II svjetskog rata i poraća s područja Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu bespovratnih sredstava u 2019. godini.

Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje: Jačanje kapaciteta udruga za djelovanje s ciljem zaštite digniteta žrtava totalitarnih režima i očuvanje spomena na žrtve II. svjetskog rata i poraća

Udruge mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi rješavanju postojećih problema u svezi zaštite digniteta i očuvanja spomena na žrtve II. svjetskog rata i poraća putem sljedećih aktivnosti:

1. Očuvanje spomena na žrtve fašizma, nacizma i komunizma
2. Odavanje počasti žrtvama II. svjetskog rata i poraća,
3. Istraživanje i valorizacija stratišta II. svjetskog rata i poraća,
4. Provedba edukativnih projekata/programa, s ciljem osvješćivanja o posljedicama stradavanja u totalitarnim režimima.

II.

Pod prijaviteljima projekata po ovom Natječaju podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge proistekle iz II svjetskog rata i poraća registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje namijenjeno zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Natječaj ima udruga koja:

1. se Statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i te promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
2. je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zaključno s danom objave Poziva,
3. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
4. je programski usmjerena na rad u području skrbi o dignitetu žrtava totalitarnih režima i očuvanje spomena na žrtve II. svjetskog rata i poraća što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
5. je ispunila ugovorne obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i obveze prema svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
6. aktivno djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ ili djeluje kao županijska udruga te okupljaja članstvo na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ili je projekt od značajnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.
7. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili proračunu Dubrovačko-neretvanske županije
8. protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela
9. ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta
10. je kvalitetno sastavila i pravovremeno predala cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Javnom pozivu.

III.

Ukupna planirana vrijednost Poziva iznosi 18.000,00 (osamnesttisućakuna). Iznos financijskih sredstava koji neprofitna organizacija može ostvariti za program iznosi od 2.000,00 (dvijetisuće) do 5.000,00 kuna (pettisućakuna).
Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima koji se nalaze na web stranici http://www.edubrovnik.org.
Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program skrbi o Udrugama II svjetskog rata i poraća – Ostale povijesne udruge za 2019. godinu, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA SKRBI O UDRUGAMA II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI!“ na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK

V.

Svaki program/projekt dostavlja se u zasebnoj omotnici i u suprotnom neće biti razmatran.
Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 1 (jedan) program/projekta po području iz točke I. ovog Poziva.
Pravo podnošenja prijave na Natječaj nema korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji u skladu s Ugovorom o financijskoj potpori projektu/programu iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u prethodnoj kalendarskoj godini.
Poziv je otvoren od 19. veljače do 21. ožujka 2019. godine.

VI.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima sukladno Uputama za prijavitelje, neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

VII.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije (www.edubrovnik.org )
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem tj. slanjem upita na adresu elektronske pošte davatelja financijskih sredstava.

VIII.

Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119).
Dubrovačko-neretvanska županija kao voditelj obrade obrađuje isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva/ispitanika na Poziv za predlaganje Programa iz područja skrbi o udrugama proisteklim iz II. svjetskog rata i poraća za 2019. godinu, uz napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja predmetnog postupka.
Pravna osnova za obavljanje djelatnosti, a time i obradu osobnih podataka svojih i korisnika, proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj:5/16).
S obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija tijelo javne vlasti u smislu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (”Narodne novine”, broj 61/18), predmetna dokumentacija koja sadrži osobne podatke ispitanika, pohranjuje se u skladu s odredbama toga Zakona.
Budući da je obrada podataka nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, podnositelj zahtjeva može u smislu članka 21. stavka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor.
Podnositelj zahtjeva ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne obveze čuvanja dokumentacije prema propisima o arhivskoj građi i uredskom poslovanju, zahvati u izvršene ili pravomoćne akte i službene isprave, jednostrani zahvati u dvostrano obvezne odnose i slično.
Budući da je obrada podataka nužna za obavljanje zadaća od javnog interesa, na istu se ne primjenjuje pravo na prenosivost podataka.
Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti te zakonom propisanih obveza, osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

KLASA: 561-01/19-01/64
URBROJ: 2117/1-10/19-01
Dubrovnik, 19. veljače 2019. godine

Upute za prijavitelje 2019
Nacrt Ugovora o dodjeli sredstava 2019
Obrazac 1. obrazac za prijavu projekta 2019
Obrazac 2. obrazac proračuna B2 2019
Obrazac 3. obrazac izjave iz čl. 5 Uredbe 2019
Obrazac 4. obrazac za ocjenjivanje projekta 2019
Obrazac 5. obrazac za završno izvješće 2019
Obrazac 6. obrazac za završno financijsko izvješće 2019