Poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu I.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16, 16/17. i 130/17.), Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15.) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16.) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v l j u j e

P O Z I V

za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja
zdravstva i socijalne skrbi na području
Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za programe/projekte javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve, i one koje su utvrđene Zakonom ili drugim posebnim propisima.
U okviru Javnog poziva, podržati će se oni programi/projekti koji djeluju u području zdravstva i socijalne skrbi u sljedećim prioritetnim područjima:

1. Skrb o odraslim osobama s psihosocijalnim smetnjama/mentalnim oštećenjima
2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i s problemima ovisnosti
3. Unapređenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba
4. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

II.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove koje djeluju na područjima zdravstva i socijalne skrbi i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu nemaju proračunski i izvanproračunski korisnici, uključujući ustanove čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

III.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se nalaze na web stranici http://www.edubrovnik.org

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Program javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi Dubrovačko-neretvanske županije donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

V.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI!“ na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK

VI.

Svaki program/projekt dostavlja se u zasebnoj omotnici, u suprotnom neće biti razmatran.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 1 (jedan) programa/projekt po području iz točke I. ovog Poziva.

Pravo podnošenja prijave na Poziv nema korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji u skladu s Ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa/projekata javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi Dubrovačko-neretvanske županije u prethodnoj kalendarskoj godini.

Poziv je otvoren od 19. veljače do 21. ožujka 2019. godine.

VII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima sukladno Uputama za prijavitelje neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

VIII.

Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119).
Dubrovačko-neretvanska županija kao voditelj obrade obrađuje isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva/ispitanika na Poziv za predlaganje javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, uz napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja predmetnog postupka.
Pravna osnova za obavljanje djelatnosti, a time i obradu osobnih podataka svojih i korisnika, proizlazi iz Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16, 16/17. i 130/17.), Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18.), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15.) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16).
Predmetna dokumentacija koja sadrži osobne podatke ispitanika, obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija tijelo javne vlasti u smislu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (”Narodne novine”, broj 61/18), pohranjuje se u skladu s odredbama toga Zakona.
Podnositelj zahtjeva/ispitanik, budući da je obrada podataka nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, može u smislu članka 21. stavka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor.
Podnositelj zahtjeva/ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne obveze čuvanja dokumentacije prema propisima o arhivskoj građi i uredskom poslovanju, zahvati u izvršene ili pravomoćne akte i službene isprave, jednostrani zahvati u dvostrano obvezne odnose i slično.
Budući da je obrada podataka nužna za obavljanje zadaća od javnog interesa, na istu se ne primjenjuje pravo na prenosivost podataka.
Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti te zakonom propisanih obveza, osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

KLASA: 500-01/19-01/13
URBROJ: 2117/1-01-19-3
Dubrovnik, 19. veljače 2019. godine

Upute za prijavitelje 2019
Nacrt Ugovora o dodjeli sredstava 2019
Obrazac 1. obrazac za prijavu projekta 2019
Obrazac 2. obrazac proračuna B2 2019
Obrazac 3. obrazac izjave iz čl. 5 Uredbe 2019
Obrazac 4. obrazac za ocjenjivanje projekta 2019
Obrazac 5. obrazac za završno izvješće 2019
Obrazac 6. obrazac za završno financijsko izvješće 2019