POZIV za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županija (”Službeni glasnik Dubrovačko –neretvanske županije”, broj 07/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18) i Programa javnih potreba u školstvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu (KLASA:400-06/18-01/123, URBROJ:2117/1-04-18-3), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, objavljuje

P O Z I V

za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata na području

Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

I.

Pozivamo zainteresirane korisnike s područja Dubrovačko – neretvanske županije na podnošenje prijava projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata.

II.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za sanaciju i izgradnju sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije koji se odnose na sanaciju postojećih ili izgradnju novih sportskih igrališta i objekata za 2019. godinu.

Ukupan iznos sredstva koja se mogu dodijeliti putem ovog poziva iznose 350.000,00 kuna.

 III.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), osnovne i srednje škole te sportske udruge koje su vlasnici sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije.

 IV.

Dokumentacija i pripadajući obrasci za prijavu na poziv dostupni su na web stranicama Dubrovačko – neretvanske županije: www.edubrovnik.org.

Prijave i obrasce potrebno je ispuniti isključivo u elektroničkom obliku.

Uz prijavu za sufinanciranje sanacije postojećih sportskih igrališta i objakata obavezno je priložiti troškovnik sa tehničkim opisom i obrazloženjem.

Uz prijavu za izgradnju novih sportskih igrališta i objekata obavezno je priložiti dokaz vlasništva, propisane dozvole za gradnju te prateću izvedbenu popratnu dokumentaciju.

Za realizaciju projekata prijavitelji moraju navesti visinu sufinanciranja iz vlastitih namjenskih proračunskih sredstava odnosno sredstava ostalih sudionika (nadležnog ministarstva, kreditnih zaduženja i dr.)

V.

Prijava projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije i ponuđenih obrazaca za provedbu Poziva.

VI.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje prijave s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici  s naznakom “POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA SANACIJE I IZGRADNJE SPORTSKIH IGRALIŠTA I OBJEKATA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI“  na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pred Dvorom 1

20000  DUBROVNIK

 

VII.

Svaki korisnik može podnijeti po jednu projektnu prijavu na ovaj Poziv.

VIII.

 Pregled i analizu pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo za odabir projekata za sufinanciranje sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije koje imenuje Župan.

IX.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu ovoga Poziva, prijave neovlaštenih predlagatelja, kao i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ni prijave onih prijavitelja koji nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini (ukoliko su sredstava odobrena).

X.

Prijavitelji čiji projekti budu prihvaćeni za sufinanciranje dužni su u Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije dostaviti izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

XI.

 Poziv je otvoren do 20. svibnja 2019. godine.

 

KLASA: 400-06/19-01/53

URBROJ:2117/1-01-19-1

Dubrovnik, 21. ožujka 2019. godine

Obrazac PRIJAVA Sportska igrališta

Obrazac za IZVJEŠĆE o korištenju sredstava SPORTSKA IGRALIŠTA