POZIV za prijavu školskih projekata osnovnih i srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županija (”Službeni glasnik Dubrovačko –neretvanske županije”, broj 07/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18) i Programa javnih potreba u školstvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu (KLASA:400-06/18-01/123, URBROJ:2117/1-04-18-3), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, objavljuje

P O Z I V

za prijavu školskih projekata osnovnih i srednjih škola na području

Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

I.

Pozivamo zainteresirane korisnike s područja Dubrovačko –neretvanske županije na podnošenje prijava projekata iz područja osnovnog i srednjeg školstva kojima je cilj poboljšati stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Dubrovačko –neretvansku županiju.

 II.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za financiranje projekata škola na području Dubrovačko-neretvanske županije koji se odnose na program osnovnog i srednjeg školstva, unapređenja pedagoškog standarda te nabavku opreme za 2019. godinu.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti putem ovog poziva iznose 170.000,00 kuna.

 III.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju osnovne i srednje škole na području Dubrovačko-neretvanske županije.

 IV.

 Dokumentacija i pripadajući obrasci za prijavu na poziv dostupni su na web stranicama Dubrovačko – neretvanske županije: www.edubrovnik.org.

Prijave i obrasce potrebno je ispuniti isključivo u elektroničkom obliku.

V.

Prijava projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije i ponuđenih obrazaca za provedbu Poziva.

 VI.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje prijave s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici  s naznakom “POZIV ZA PRIJAVU ŠKOLSKIH PROJEKATA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI“  na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pred Dvorom 1

20000  DUBROVNIK

 

 VII.

 Svaki korisnik može podnijeti najviše dvije projektne prijave na ovaj Poziv.

Ukoliko se jedan korisnik prijavljuje na ovaj Poziv za dva projekta, za svaki projekt potrebna je zasebna prijava i zasebni popunjeni obrasci ili u suprotnome neće biti razmatrani.

VIII.

Pregled i analizu pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo za odabir projekata za sufinanciranje školskih projekata osnovnih i srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije koje imenuje Župan.

IX.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu ovoga Poziva, prijave neovlaštenih predlagatelja, kao i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ni prijave onih prijavitelja koji nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini (ukoliko su sredstava odobrena).

X.

Prijavitelji čiji projekti budu prihvaćeni za sufinanciranje dužni su u Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije dostaviti izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

 XI.

 Poziv je otvoren do 20. svibnja 2019. godine.

 

KLASA: 400-06/19-01/52

URBROJ:2117/1-01-19-1

Dubrovnik, 21. ožujka 2019. godine

 

 

Obrazac PRIJAVA školski projekti 

Obrazac za IZVJEŠĆE o korištenju sredstava ŠKOLSKI PROJEKTI