Rezultati devetog redovnog ispitivanja kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 09. do 20. rujna 2019. godine.

More na 116 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Tijekom ispitivanja, utvrđena su dva kratkotrajna onečišćenja, na plaži Porporela 10.09.2019. i na plaži Mlini 17.09.2019. Uzorkovani su dodatni i uzorci mora za kupanje, a rezultati ispitivanja ukazali su na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.
Od ostalih 116 plaža, more na 112 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, na plažama Trstenik na Pelješcu, Kupari i Smokovjenac u Župi dubrovačkoj dobre kakvoće, a more na plaži Kobaš na Pelješcu ocijenjeno je zadovoljavajućom ocjenom.