Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« (Korčula)

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/18) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« za javnu raspravu i objavi javne rasprave, KLASA: 350-01/18-01/04, URBROJ: 2138/01-02-19-56, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, kao nositelj izrade, objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija«

 1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 12. srpnja do 11. kolovoza 2019.
 2. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 15. srpnja 2019. u velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 10.30 sati.
 3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« omogućava se u velikoj vijećnici Grada Korčule (oglasna ploča), svakim radnim danom od 8.00 do 10.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave, na mrežnim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr te putem informacijskog sustava.
 4. Urbanistički plan uređenja »Ekonomija« izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« te će se u javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.
 5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« mogu se podnositi:
 • upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
  gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,
 • usmeno tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
 • dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1,
  20260, Korčula,
 • predajom u pisarnicu Grada Korčule.
 1. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 11. kolovoza 2019.
  Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 11. kolovoza 2019. ili budu napisana nečitko, bez naziva, imena, prezimena, adrese ili potpisa neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.