Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 65/17), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 15. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na  okoliš („Narodne novine“, broj: 70/08), članka 5., članka 12., stavak 3., članka 16. i  članka 17. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 64/08) i točke III. Odluke o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije za ponovnu Javnu raspravu, KLASA:350-01/14-01/20, URBROJ:2117/1-01-18-274, od 21. svibnja 2018., Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, objavljuje

Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 

 

Objava ponovne javne rasprave IDPPDNŽ (002)