U Upravnom odjelu za komunalne poslove, promet i veze obavljaju se analitičko- planski, organizacijsko- koordinacijski, normativno-pravni i drugi stručni poslovi vezani uz komunalnu djelatnost, promet i veze.

miho_bace

 

PROČELNIK Miho Baće
miho.bace@dnz.hr
tel: 020/351-480
fax: 020/321-058

 

 

 

 

 

Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave,
  • poslove organiziranja i koordiniranja izvođenja kapitalnih investicija izgradnje objekata od posebnog značaja za Županiju,
  • uređenje uvjeta i načina obavljanja javnog prijevoza na županijskoj razini,
  • predlaganje uvjeta obavljanja županijskog linijskog javnog cestovnog  prijevoza putnika,
  • izdavanje i vođenje upisnika izdanih dozvola za županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,
  • koordinaciju i rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama,
  • predlog mjera u cilju bolje povezanosti otoka s kopnom,
  • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
  • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima,
  • druge  poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.