Stručna služba  koja obavlja normativno pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad  Županijske  skupštine, te župana i zamjenike župana kao nositelje izvršne vlasti Županije.

      

v.d. PROČELNICE ZRINKA RAGUŽ

tel:020/351-473
fax:020/321-059
zrinka.raguz@dnz.hr

 

 

 

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 

 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 • normativnu obradu i objavljivanje akata i drugih publikacija
 • stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana i zamjenika župana
 • pružanje pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima te zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske
 • poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola
 • stručne poslovi u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja
 • organiziranje poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima
 • poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima
 • suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave
 • poslove obrane, zaštite i spašavanja te zaštite od požara i zaštite na radu
 • koordinaciju aktivnosti tijela Županije vezane za  programe EU
 • surađuje s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja  pomoći EU, te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje
 • druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.