PROČELNIK Nikola Veraja

tel: 020/414-674

fax: 020/311-659

e-mail: nikola.veraja@dnz.hr

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove:

 • poslove zaštite okoliša i prirode koji su zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, od područnog (regionalnog) značaja za zaštitu okoliša i prirode, održivo gospodarenje otpadom, unaprjeđenje stanja okoliša, a sve u cilju izbjegavanja i smanjivanja rizika po okoliš i prirodu i osiguranja održivog razvoja Županije,
 • praćenje stanja okoliša, izrada i  provedba dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog razvoja kao i dokumenata interventnih mjera u okolišu, osiguravanje dostupnosti podataka iz djelokruga zaštite okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske,
 • kontrola podataka u e-bazi Registra onečišćavanja okoliša
 • donošenje rješenja (dopuštenja) i utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite prirode za zahvate u zaštićenom području te provođenje prethodne i glavne ocjene za zahvate na području ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode,
 • utvrđivanje zahtjeva (kao tijelo s posebnim ovlastima) u postupku izrade prostornih planova  na području Županije, te davanje mišljenja u postupku donošenja prostornih planova po pitanju usklađenosti zahtjeva s nacrtima konačnih prijedloga istih,
 • sudjelovanje u postupcima strateških procjena utjecaja na okoliš planova, programa i strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
 • sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom iz nadležnosti regionalne (područne) samouprave, izdavanje prethodnih suglasnosti na prijedloge Planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
 • koordinacija poslova oko financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima
 • predlaganje, koordinacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim projektima iz nadležnosti Odjela,
 • praćenje rada i suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije,
 • stručno sudjelovanje u radu Županijskog operativnog centra te poslovi Tajništva istog,
 • drugi  poslovi utvrđeni posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.