Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO)

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba) je propisano da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga I. Uredbe, podnosi nadležnom tijelu zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Procjena utjecaja na okoliš obvezno se provodi i za zahvate za koje je ta obveza određena u postupku ocjene o potrebi procjene.

PUO postupci:

2017

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Glavice na području Općine Slivno

29.03.2017. Obavijest o javnoj raspravi

Dokumentacija

Izmjena terminala tekućih tereta u luci Ploče

17.10.2017. Obavijest o javnoj raspravi

Dokumentacija

Mala hidroelektrana Konavle, općina Konavle

Informacija o zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju Studije o utjecaju na okoliš

 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO)

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (screening) je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo ili upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima (Popis zahvata iz Priloga II. i III.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Zakonom o zaštiti okoliša  i Uredbom je propisano da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, podnosi nadležnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

OPUO postupci:

2014.

Obrana od poplave dijela naselja Krvavac na desnoj obali Neretve na području Općine Kula Norinska 

02.12.2014. Informacija

Zahtjev

Rješenje

2015.

Eko uzgoj autohtonih sorti na otoku Šipanu i otoku Jakljanu 

04.03.2015. Informacija

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

2017.

Podizanje višegodišnjih nasada Vrana d.o.o.- ekološki uzgoj badema, Općina Dubrovačko primorje

20.03.2017. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Podizanje višegodišnjih nasada Ševelj d.o.o.- ekološki uzgoj badema, Općina Dubrovačko primorje

20.03.2017. informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Izgradnja separacijskog nasipa Mislina-Kuti 

17.10.2017.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

        Rješenje

2018.

Sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković

21.06.2018.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

 

Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici, Grad Dubrovnik

21.06.2018. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Mokošici

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje