Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se mogući utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15  12/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba) su propisane su nadležnosti za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga I. Uredbe, podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Procjena utjecaja na okoliš obvezno se provodi i za zahvate za koje je ta obveza određena u postupku ocjene o potrebi procjene,  Ministarstvo za zahvate iz priloga II. Uredbe, a nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu, za zahvate iz priloga III.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ili upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (npr. kapacitet, površina) i/ili kriterijima određenih u  Prilogu V.  Uredbe, utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Zakonom o zaštiti okoliša  i Uredbom je propisano da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, podnosi nadležnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Za provedbu postupaka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš na području Dubrovačko-neretvanske županije, za zahvate iz priloga II., nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a za zahvate iz priloga III. Uredbe nadležan je Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove  Dubrovačko-neretvanske županije.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš:

 

2020.

Sustav navodnjavanja Kruševo-Vrbovica-Potoračje

15.09.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Sustav navodnjavanja Bradat na otoku Korčuli

15.09.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Sustav navodnjavanja Smokvičko polje na otoku Korčuli

15.09.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Sustav navodnjavanja Čarsko polje na otoku Korčuli

01.12.2020.Informacija o izmjeni zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša – verzija II

14.09.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Sustav navodnjavanja Malo Blato – Lumbarda

14.09.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Uređenje gornjeg toka bujice Taranta i bočnih  pritoka

26.06.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Uređenje bujice Taranta i pritoka nizvodno od državne ceste D8

03.03.2020. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Opremanje neizgrađene turističke zone u obuhvatu UPU-a  Trsteno-Veliki Stol

17.01.2020. Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

2019.

Uređenje bujičnog vodotoka Mali Trstenik s pritocima, Općina Orebić

11.11.2019. Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

2018.

Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici, Grad Dubrovnik

21.06.2018. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Sabirni kanal za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša, Grad Metković

21.06.2018.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

 

2017.

Izgradnja separacijskog nasipa Mislina-Kuti 

17.10.2017.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

        Rješenje

Podizanje višegodišnjih nasada Vrana d.o.o.- ekološki uzgoj badema, Općina Dubrovačko primorje

20.03.2017. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

Podizanje višegodišnjih nasada Ševelj d.o.o.- ekološki uzgoj badema, Općina Dubrovačko primorje

20.03.2017. informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

 

2015.

Eko uzgoj autohtonih sorti na otoku Šipanu i otoku Jakljanu 

04.03.2015. Informacija

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje

 

2014.

Obrana od poplave dijela naselja Krvavac na desnoj obali Neretve na području Općine Kula Norinska 

02.12.2014. Informacija

Zahtjev

Rješenje