Javni poziv za prijavu projekata dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa: 400-06/17-01/70

Urbroj: 2117/1-01-17-1

 

Dubrovnik, 30. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje

 

 

J A V N I  P O Z I V

 

ZA PRIJAVU PROJEKATA DJEČJI VRTIĆI NA PODRUČJU

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

I.

 

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 3. – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glava 1. – Upravni odjel za obrazovanje,kulturu, znanost i šport, Kapitalni projekt K106201 – Dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine, dječje vrtiće na području Dubrovačko-neretvanske županije na prijavu projekata koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna.

 

II.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju gradovi i općine, dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske-županije.

Kriteriji koje subjekti iz stavka 1. ovog članka moraju zadovoljavati da bi se mogli prijaviti na javni poziv su slijedeći:

– projekti se odnose na program predškole i unapređenja pedagoškog standarda te nabavku didaktičkih sredstava i opreme,

– uz projekt je dostavljena prateća dokumentacija (elaborat, troškovnik, plan),

– projekt je od značaja za dječji vrtić ili lokalnu zajednicu,

– financijski plan (izvori financiranja, visina financiranja)

 

 

III.

 

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno na adresu:

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Javni poziv za prijavu projekata dječji vrtići na području

Dubrovačko-neretvanske županije

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

s naznakom „ Prijava za sufinanciranje projekata dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije“

 

ili osobno u centralnu pisarnicu, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik

 

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascu koji se može preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/, odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

 

IV.

 

Natječaj za dodjelu sredstava po ovoj osnovi otvoren je do 15. studenog 2017. godine, odnosno do iskorištenosti sredstava.

 

Pregled i analizu pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo za odabir projekata za sufinanciranje dječjih vrtića na području Dubrovačko-neretvanske županije, koje imenuje Župan.

Prihvaćeni projekti sufinancirati će se kroz sredstva za dječje vrtiće na području Dubrovačko-neretvanske županije iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

 

Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti putem ovog javnog poziva iznose 60.000,00 kuna (slovima: šezdeset tisuća kuna).

 

 

Ž U P A N  

Nikola Dobroslavić

 

Dokument se nalazi u privitku:

Obrazac za prijavu projekata dječji vrtići na području Dubrovačkoneretvanske županije