REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA  ŽUPANIJA 

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ

I POLJOPRIVREDU

 

 

                                                                   raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

 

Potencijalnim korisnicima u  Dubrovačko –neretvanskoj županiji na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja  na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  za razdoblje 2013-2015. godine

 

 

I/ Ovim se odobravaju potpore po osnovi plaćenih premija osigrranja za biljnu i stočarsku proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 10/13 ).

 

 

II/ Prijaviti se mogu:

Pravne i fizičke  osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta, i to:

 1. a) komercijalna poljoprivredna gospodarstva

-trgovačko društvo

-obrt

-zadruga

-obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo- OPG

 1. b) korisnici povlastica za akvakulturu

 

 

III) Uvjeti:

 1. a) Potpora se odobrava za plaćenu premiju osiguranja za biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme.
 2. b) Potpora iznosi do 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a odnosi se na policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.
 3. c) Maksimalni iznos potpore po uplaćenoj premiji osiguranja tijekom jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 30.000,00 kn.
 4. d) Potpora se isplaćuje do konca tekuće godine na žiro-račun korisnika.

 

 

IV/ Način osiguranja prava na potporu:

 1. a) Korisnik je dužan podnijeti zahtjev Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu, Zrinsko-Frankopanska 1, 20355 Opuzen, na Obrascu DNŽ 1, koji se može dobiti u Upravnom odjelu, a dostupan je i putem interneta.
 2. b) Uz popunjen zahtjev korisnik prilaže sljedeće dokumente:

  Originalna ili ovjerena polica osiguranja
  2. Potvrda o plaćanju iste
  3. Preslik osobne iskaznice/ obrtnice/ izvoda iz sudskog registra
  4. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ( iskaznica OPG)/
  Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi

 3. c) Ako osiguranik posjeduje skupnu policu osiguranja, uz zahtjev prilaže:
  -preslik skupne police osiguranja
  – potvrdu osiguravajućeg društva ovjerenu  od strane ugovaratelja skupne police.

d)Korisnik županijske potpore, odnosno podnositelj zahtjeva (nakon podnošenja zahtjeva), podložan je nadzoru Dubrovačko-neretvanske županije u cilju provjere istinitosti podataka i opravdanosti zahtjeva.

Zbog podnošenja neistinite dokumentacije ili greškom primanja višeg iznosa  potpore od onog utvrđenog Odlukom o odobrenju potpore, korisnik je dužan primljeni iznos vratiti u županijski proračun s mogućnošću da bude isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u narednih 5 godina

Ako greškom dođe do isplate manjeg iznosa potpore u tekućoj godini, korisniku će se razlika isplatiti u narednoj godini

V/ Javni poziv je otvoren do 20. studenoga 2015. godine .Obavijest o ovom Javnom pozivu objavit će se u Dubrovačkom vijesniku, a tekst ovog Javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

 

VI/ Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

VII/Nakon donošenja Odluke o odobrenju potpore, Upravni odjel obavijestit će podnositelje o isplati, visini i namjeni odobrene potpore

VIII/Odobreni iznos potpore doznačit će se na žiro-račun korisnika do kraja godine.

 

Klasa:320-01/13-01/05
Urbroj:2117/1-14-15-42

Opuzen, 17. rujna 2015. godine

 

v.d. Pročelnik

 

Ivica Prović, dipl.ing.agr

 

Zahtjev za suf osig -Dnž-2015