Poslovne zone Dubrovačko-neretvanske županije na prostornim planovima: http://dnz.gdi.net/GeoportalApp/TourMap/DNZ_Poslovne

Turističke zone Dubrovačko-neretvanske županije: http://dnz.gdi.net/GeoportalApp/TourMap/DNZ_Turisticke

Katastar zelenila: http://arcg.is/2gfw5U3

Web karta pripremljena za demonstraciju unosa i edita atributa objekta u Collectoru for ArcGIS kao simulaciji za Katastar zelenila. Identifikacijom bilo kojeg od 7 reprezentativnih featurea prikazuju se atributi koji se unose manulano ili preko padajućih izbornika, uz omogućavanje prilaganja privitaka. Klasifikacija je izvršena prema atributu ‘Klasa stabla’.

Geodemo – DU: http://arcg.is/2gfalHL

Web GIS app sa ‘swipe’ alatom koji pokretom okomitog klizača omogućuje simultanu analizu atributa ‘Stanovništvo’ i ‘Kućanstvo’ na području grada Dubrovnika. Omogućena je identifikacija svakog elementa koji prikazuje demografske podatke područja koje element predstavlja.

Geodemo – otoci: http://arcg.is/2gfgPGx

Web GIS app sa ‘swipe’ alatom koji pokretom okomitog klizača omogućuje simultanu analizu atributa ‘Stanovništvo’ i ‘Kućanstvo’ na području otoka Korčule i Lastova. Omogućena je identifikacija svakog elementa koji prikazuje demografske podatke područja koje element predstavlja.

HAKOM: https://goo.gl/OL3Mv4

Web GIS app usporedne analize 4 različite web karte koji prikazuje dostupnost internetske veze na području DNŽ-a. Omogućena identifikacija svakog poligonskog elementa na bilo kojoj karti. Omogućen zoom in/out, no za simultano zumiranje sve 4 karte potrebno je pritisnuti  (sync) na onoj web karti preko koje se želi vršiti simultano zumiranje.

Općine I katastar: http://arcg.is/2gftQ2O

Web GIS app sa ‘swipe’ alatom koji pokretom okomitog klizača omogućuje simultanu analizu web karata koje predstavljaju općine i katastarske općine DNŽ-a. Omogućena je identifikacija svakog poligonskog elementa s pripadajućim atributnim vrijednostima.

StoryMap – sakralni I turistički objekti: http://arcg.is/2gfqyfZ

Kartografski prikaz u obliku priče sa 7 sakralnih I turističkih objekata na području DNŽ-a. Boje markera featurea označavaju pripadnost sakralnom (plava) ili turističkom (crvena) objektu.

StoryMap – gradovi i općine: http://arcg.is/2gfrscv

Kartografski prikaz u obliku priče koji predstavlja gradove I općine DNŽ-a. Podaci o svakoj općini ili gradu priloženi su kao ime općine/grada, web stranica (onih koji imaju), načelnik/gradonačelnik te e-mail adresa, telefonski broj te fax. Donja traka predstavlja grbove općina/gradova (koji imaju), a klikom miša na bilo koju od njih, na web karti koja predstavlja općine prikazuje se njena lokacija.   

StoryMap – škole: http://arcg.is/2gBJuUj

Kartografski prikaz u obliku priče osnovnih i srednjih škola na području DNŽ-a. Boje markera featurea označavaju pripadnost osnovnoj (crvena) ili srednjoj (plava) školi.

StoryMap – zdravstvene ustanove: http://arcg.is/2gBCird

Kartografski prikaz u obliku zdravstvenih ustanova na području DNŽ-a. Boje markera featurea označavaju pripadnost socijalnim ustanovama (crvena), zdravstvenim ustanovama (plava) ili ljekarnama (zelena)