Novi komunalni vezovi u Gružu i Mokošici

U Palači Ranjina danas je održan sastanak župana Nikole Dobroslavića i zamjenika Joška Cebala te gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića s predstavnicima građana na temu komunalnih vezova na području Grada. Na sastanku je bilo riječi o tome što je potrebno poduzeti kako bi se osigurali novi vezovi u gruškom zaljevu i u Mokošici te je dogovoreno […]

Financiranje programa/projekata udruga

2021. Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2021. UPUTA ZA PRIJAVITELJE POPIS PRILOGA OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA OBRAZAC PRORAČUNA OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU OBRAZAC IZJAVE O PROJEKTIMA UDRUGE FINANCIRANIM IZ JAVNIH IZVORA OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU […]

Gospodarenje otpadom

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM RH I OBJEDINJENA IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša, obvezne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina i objaviti ga u službenom glasilu, sukladno članku 21. Zakona […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013. Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ Odluka o sadržaju Strateške studije Poziv na javnu raspravu Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015 Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području […]

Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 14/18) Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10) IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2015.-2018. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 4/20) Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske […]

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2021. prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 14.06.2021.Modernizacija postojećih plastenika i podizanje novog plastenika, Općina Konavle 27.05.2021. Građevina za gospodarenje otpadom, k.č.11968/3, k.o. Metković 20.05.2021.Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu, Grad Opuzen 13.05.2021. Izgradnja šumske ceste na k.č. 11918 i 11923/1, k.o. Metković 17.04.2021.Izgradnja građevine poslovno-proizvodne namjene – vinarija, na čest. zem. 5618/9, […]

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se mogući utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja […]