Poziv na besplatnu edukaciju ”Poduzetnička ćakula”

U sklopu projekta “Novim znanjem do uspjeha”, Centar za poduzetništvo d.o.o. organizira Poduzetničku ćakulu, događaj kojim će se poduzetnicima približiti aktualne teme iz poduzetništva vezane za pravne aspekte poslovanja, komunikacijske vještine i kanale komunikacija te razradu projektnih ideja i povlačenja bespovratnih sredstava. Navedene teme predstavit će predavači sa značajnim iskustvom Osim savjetodavne i stručne podrške, […]

POZIV ZA NERETVANE Dođite na radionice o razvoju održivog turizma i revitalizaciji ruralnih naselja doline Neretve

Radionice “Preduvjeti za razvoj održivog turizma u dolini Neretve” i “Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve” organiziraju se za sve zainteresirane stanovnike doline Neretve, a održat će se u srijedu, 4. rujna 2019. godine, na Pučkom otvorenom učilištu u Pločama s početkom u 16,00 sati. Organizator radionica je Regionalna agencija DUNEA u suradnji sa Zavodom za […]

Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« (Korčula)

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/18) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »Ekonomija« za javnu raspravu i objavi javne rasprave, KLASA: 350-01/18-01/04, URBROJ: 2138/01-02-19-56, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, […]