Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Državna cesta DC 414, dionica: Sparagovići – Doli

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14), odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) te odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem […]

Obavijest o izradbi Urbanističkog plana

Obavijest o izradbi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone – T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13-dalje: Zakon) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje kroz informacijski sustav putem Dubrovačko-neretvanske županije: OBAVIJEST  ZA […]