Financiranje programa/projekata udruga

2022. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2022. Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2022. UPUTA ZA PRIJAVITELJE POPIS PRILOGA UZ PRIJAVU OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA OBRAZAC PRORAČUNA OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU […]

Gospodarenje otpadom

    29.10.2021. KOMUNALAC d.o.o. Lastovo Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat Obrazac primjedbi 27.08.2021. KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat Obrazac primjedbi 16.03.2020. KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat Obrazac primjedbi 10.01.2020. STRABAG d.o.o. Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Elaborat […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013. Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ Odluka o sadržaju Strateške studije Poziv na javnu raspravu Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015 Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015 Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području […]

Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 14/18) Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10) IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2015.-2018. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 4/20) Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske […]

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2022. 09.11.2022.Uređenje parkinga i plaže na ušću Neretve, na k.č. 12, k.o. Opuzen II 08.11.2022.Izgradnja stambene građevine za individualno stanovanje sa bazenom na dijelu k.č. 91-1 k.o. Hodilje (Parcela 3) 08.11.2022.Izgradnja stambene građevine za individualno stanovanje sa bazenom na dijelu k.č. 91-1 k.o. Hodilje (Parcela 2) 08.11.2022. Izgradnja stambene građevine za individualno stanovanje sa bazenom […]

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se mogući utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja […]