Obavijest o izdanoj lokacijskoj dozvoli za planirani zahvat u prostoru-gradnju objekta infrastrukturne namjene-dviju prometnica u zoni obuhvata PZ Dubravica sa spojom na županijsku cestu ŽC 6220

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Metković

 

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000007

URBROJ: 2117/1-23/4-2-16-0008

Metković, 04.11.2016.

 

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Metković, rješavajući po zahtjevu koji je podnio. GRAD METKOVIĆ , HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1, OIB 88843556318 , na temelju članka 115. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

 

LOKACIJSKU DOZVOLU

 I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

–           Gradnju objekta  infrastrukturne namjene – dviju prometnica ( trasa 1,- dužine 573,32 m i trasa 2-dužine 433,63 m) u zoni obuhvata PZ Dubravica, sa spojom na županijsku cestu ŽC 6220 ( rekonstrukcija ŽC izgradnjom križanja sa trakom za lijevo skretanje dužine 170,43 m),  2. skupine, na katastarskim česticama br.11968/1, 11968/2, 11959/2, 11963, 11962 ( nova izmjera) odnosno k.č.br.3316/1, 3316/15, 3332/2, 3337, 3339 ( stara izmjera) k.o. Metković (Dubravica, ),

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

  1. idejni projekt oznake: T.D.:73/2015,  Z.O.P.:72/2015  projekt niskogradnje od studeni 2015. godine, ovlašteni projektant Jakov Vidović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 873 (BROD – PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za nadzor, projektiranje i građenje HR-35000 Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 41, P.S.˝Zrinski˝, lokal 10 null, OIB 56802676513) – MAPA _1
  2. idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje oznake br.:14515-V, ZOP:73/2015 od studeni 2015.godine, ovlašteni projektant Dinko Sladojev, dipl.ing.str. , broj ovlaštenja S 1772  (INOVAPRO društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering i konzalting HR-10000 Zagreb, Retkovec III 15, OIB 75232829086) – MAPA _2
  3. idejni projekt, elektrotehnički projekt- elektroenergetskog razvoda, javne rasvjete i distributivne telefonske kanalizacije oznake br.T.D.:EI-03_XI/15, Z.O.P.:73/2015 od . studeni 2015.godine, ovlašteni projektant Igor Fink, struč.spec.ing.el., broj ovlaštenja E 2626 (Energo-Pro-Fi j.d.o.o. za projektiranje, nadzor i energetsko certificiranje HR-10000 Zagreb, Žuti jarak 1, OIB 46559385547) – MAPA _3
  4. geodetski projekt poslovna zona Dubravica-izgradnja prometnice i objekta trafostanice oznake br: 96/15, Z.O.P.:73/2015 od 10.2015. godine, ovlašteni geodeta Boško Pavlović, dipl.ing.geod. , broj ovlaštenja  Geo 644(  Ured ovlaštenog inženjera, Boško Pavlović, dipl.ing.geod. Metković, P.Krešimira Iv 23 HR-21350 ,  OIB  48412841394) – MAPA  4

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju data je Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake Z.O.P.:73/20015, od studeni 2015. godione, ovlaštenog projektantu Jakovu Vidoviću, dipl. ing.građ, broj ovlaštenja G 873.

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV.  Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

 

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, GRAD METKOVIĆ , HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1, OIB 88843556318 , zatražio je podneskom zaprimljenim dana 12.02.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

–           zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene – dviju prometnica ( trasa 1 i trasa 2) u zoni obuhvata PZ Dubravica, sa spojom na županijsku cestu ŽC 6220, na katastarskim česticama k.č.br.11968/1, 11968/2, 11959/2, 11963, 11962 ( nova izmjera) odnosno k.č.br.3316/1, 3316/15, 3332/2, 3337, 3339 ( stara izmjera) k.o. Metković (Dubravica, ), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.

b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima

–           Izjava projektanta o usklađenosti idejnog  projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake Z.O.P.:73/20015, od studeni 2015. godione, izdana po ovlaštenom projektantu Jakovu Vidoviću, dipl. ing.građ, broj ovlaštenja G 873

c) priložen je dokaz pravnog interesa

–           Članak 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,

 

Priložene su sve potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima.:

–           Rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, Dubrovnik, Klasa:UP/I-612-07/15-01/32, URBROJ:2117/1-53/1-16-06 od 25.siječnja 2016.god.

–           Posebni uvjeti građenja Županijske uprave za ceste na području županije Dubrovačko-Neretvanske, Klasa:340-01/15-06/36, Ur.broj:2117/1-12-04-15/2 od 08.01.2016.god.

–           Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke Minstarstva zdravlja Uprava za unapređenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspwekcije, Odjel za Dalmaciju, Ispostava Metković, Klasa:540-02/16-03/1733, URBROJ:534-07-2-1-6-15/2-16-2 od 28.01.2016.god.

–           Posebni uvjeti Ministarstva unutarnjih poslova, PU Dubrovačko-Neretvanska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, broj:511-03-06/4-16/72-15 od 21.12.2015.god.

–           Posebni uvjeti Minstarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, Dubrovnik, KLASA:612-08/16-23/0218, URBROJ:532-04-02-17/8-16-02 od 27.01.2016.god.

–           Tehnički uvjeti građenja METKOVIĆ d.o.o. Metković, Mostarska 10 od 02.02.2016.god.

–           Posebni uvjeti gradnje Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukolinovića 2, Ur.btoj:DIR-07/MI-13-9016/15 od 22.01.2016.god.

–           Elektroenergetska  suglasnost izdata po HEP ODS, Elektrodalmacija Split, Služba za razvoj i investicije, Odjel za razvoj i pristup mreži, Poljička cesta 73, Split, br.7348-12-06/2015 od 18.01.2016.god.

–           Posebni uvjeti gradnje HAKOM, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Klasa:361-03/15-01/5914, URBROJ:376-10/ZS-15-2(HP) od 17.12.2015.god.

–           Vodopravni  uvjeti Hrvatskih voda VGO za slivove Južnog Jadrana, Split, Vukovarska 35, Klasa:UP/I-325-01/15-07/5929, URBROJ:374-24-3-16-2/SM od       24.10. 2016.god.

–           Rješenje  Ministarstva zaštite okoliša i prirode o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš Klasa:UP/I-351-03/16-08/81, Urbroj:517-06-2-1-1-16-10 od 06.listopada 2016.god.

b) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:

–           DPU poslovne zone Dubravica Neretvanski glasnik, broj 01/11

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to DPU poslovne zone Dubravica Neretvanski glasnik, broj 01/11;  poglavlje  3. Način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom, 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcija i opremanje prometne mreže, članak 24., 25., 26., poglavlje 3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina ( opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta; 3.4.1. vodoopskrba,  3.4.2. odvodnja, 3.4.3 elektroopskrba, poglavlje 4. Uvjeti uređenja i opreme javno zelenih površina te  poglavlje 9.mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš; Kartografski prikaz br.2.1. prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – promet, mj.1:1000, list. Br.2.1.1.  – uzdužni i poprečni presjeci

c) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

 

d) Dana 22.02.2016.god. izvršen je uvid u spis radi izjašnjenja stranaka u ovom upravnom postupku, koje su na zapisnik dale slijedeće izjave:

 

–           Ivan Vuica, HR-20350 Metković, A.K.Miošića 46/4, OIB , za k.č.br.11959/2 – izjavljuje da se ne protivi predmetnom zahvatu, međutim traži da investitor ispoštuje dogovor izmještanja postojećeg puta izvan granica PZ Dubravica ( primjedba nije uvjetna)

–           GRAD METKOVIĆ , HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1, OIB 88843556318, za k.č.br. – izjavljuje da su upoznati  sa izjavama stranaka u postupku, te izjavljuju da će Grad  ispoštovati dogovoreno 2011.god. glede izmještanja postojećeg puta

–           HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću , HR-10000 Zagreb, Ul.Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, OIB 69693144506, za k.č.br.11968/1 – izjavljuju : radi priključka PZ Dubravica na asvaltni put sa č.z. 11968/1 formira se nova č.z. 11968/8 ( n.i.) odnosno č.z. 3316/18 ( s.i.) sve k.o. Metković površine 3.125 m2. Za ovu česticu potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose sa RH na način da se čestica izdvoji iz šumsko gospodarskog područja. ( navedena primjedba nije od bitnog utjecaja  u fazi izdavanje lokacijske dozvole, jer se ista izdaje sukladno odredbi čl.125.st.5. Zakona o prostornom uređenju –  investitor nije riješio imovinskopravne odnose)

–           LUCA GRMOJA, HR-20350 METKOVIĆ, STJEPANA RADIĆA 76, OIB 33634571161, za k.č.br.11959/2 – izjavljuje da se slaže sa predmetnim zahvatom

–           Ruža Krnjajić, HR-20350 Metković, Jasline 1, OIB , za k.č.br.11959/2 – izjavljuje da se slaže sa predmetnim zahvatom

–           Fra Petar Gulić za  FRANJEVAČKU PROVINCIJU, 21000 Split, Kazališni trg 3 – izjavljuje da se slaže sa predmetnim zahvatom

 

Uvidu nisu nazočile pozvane stranke: ŽUC, Dubrovnik, V.Nazora 8, uredno primili poziv, izostanak nisu opravdali, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, 10 000 Zagreb, uredno primili poziv, izostanak nisu opravdali, IVAN VUICA HR-52470 UMAG, ISTARSKA 35, uredno primio poziv, izostanak nije opravdao, ANTE VUICA , IVANOV, 20350 METKOVIĆ, SKALE 15 – vračen poziv sa oznakom “umro” – oglašen na oglasnoj tabli tijela, MERDŽAN MILA, 20350 METKOVIĆ, SKALE VIII 8- vračen poziv

sa oznakom “umro” – oglašen na oglasnoj tabli tijela, VERAJA MARIJA POK.MARKA,, 20350 METKOVIĆ, DUBRAVICA, uredno primilla poziv, izostanak nije opravdala. Čime je satrankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta, te sukladno odredbi članka 142. st.4. Zakona o prostornom uređenju, stranke  koje se nisu odazvale pozivu, ne mogu zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Investitor je oslobođen plaćanja upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole temeljem odredbe čl. 6. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

 

VODITELJICA ISPOSTAVE

Zinka Čubranić, dipl.iur.