Izmjene i dopune I. plana prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 07/09, 10/10, 3/13 i 4/15) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) donosim

 

IZMJENE I DOPUNE I.

PLANA PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

U Planu prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu KLASA: 112-06/16-01/04 URBROJ: 2117/1-01-16-01 od 22. veljače 2016. (dalje: Plan) u točki VI. brojka „2“ zamjenjuje se brojkom „3“ i dodaje se novi stavak b) koji glasi:

„ VI. b) 1 osoba sa srednjom stručnom spremom turističke struke „

 

Članak 2.

U Planu u točki VII. brojka ˝ 14 ˝ zamjenjuje se brojkom ˝ 16 ˝, a u točki VII. a) brojka „2“ zamjenjuje se brojkom „4“.

 

Članak 3.

U Planu u točki XI. brojka ˝ 2 ˝ zamjenjuje se brojkom ˝ 3 ˝, a točka XI. b) mijenja se i glasi:

„ XI. b)  2 sveučilišna ili stručna prvostupnika ekonomske struke radi osposobljavanja za rad na poslovima višeg referenta na poslovima iz nadležnosti upravnog tijela.˝

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune I. Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

 

KLASA: 112-06/16-01/04

URBROJ: 2117/1-01-16-03

 

Dubrovnik, 18. travnja 2016. godine

 

   Župan

 

Nikola Dobroslavić