Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj.

Oglas o objavi javne rasprave