Izmjene i dopune V. plana prijama na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 07/09, 10/10, 3/13 i 4/15) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) donosim

 

IZMJENE I DOPUNE V.

PLANA PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

 

 

Članak 1.

U Planu prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu KLASA: 112-06/15-01/04 URBROJ: 2117/1-01-15-01 od 29. siječnja 2015. i u izmjenama i dopunama KLASA: 112-06/15-01/04  URBROJ: 2117/1-01-15-02 od 09. veljače 2015., KLASA: 112-06/15-01/04 URBROJ: 2117/1-01-15-04 od 30. lipnja 2015., KLASA: 112-06/15-01/04 URBROJ: 2117/1-01-15-06 od 03. rujna 2015., KLASA: 112-06/15-01/04 URBROJ: 2117/1-01-15-08 od 20. listopada 2015.(dalje: Plan) u točki VII. brojka ˝14˝ zamjenjuje se brojkom ˝15˝, u točki VII. a) brojka ˝2˝ zamjenjuje se brojkom ˝3˝.

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

 

KLASA: 112-06/15-01/04

URBROJ: 2117/1-01-15-10

 

Dubrovnik, 26. listopada 2015. godine

 

   Župan

 

Nikola Dobroslavić, prof.