Iznenadno onečišćenje mora fekalnim vodama u Vela Luci

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci došlo do iznenadnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora 20. kolovoza 2019. proveo uzorkovanje mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci.
Laboratorijskom analizom utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.
Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.