Javna nabava – objavljeni postupci javne nabave

 
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 
Plan nabave

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Objave u narodnim novinama o nadmetanjima Dubrovačko-neretvanske županije možete pogledati na web stranici Objava javne nabave

Na On-line popisu objava u desnom gornjem kutu ekrana kliknite
na formular traži” i u rubrici Naziv naručitelja upišite Dubrovačko-neretvanska županija kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.

Potvrda o urednom izvršenju ugovora

Na zahtjev natjecatelja, koji se natječu za poslove nabave javnih radova, roba i usluga, Dubrovačko-neretvanska županija, Služba za zajedničke poslove u dijelu svoje odgovornosti može izdati
Potvrda o urednom izvršenju ugovora
.

Pravni okviri

Portal javne nabave

Podzakonski propisi

Pravna stečevina EU-a

Ostali relevantni propisi

Strateški dokumenti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću