Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Državna cesta DC 414, dionica: Sparagovići – Doli

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14), odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) te odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat državne ceste DC 414, dionica: Sparagovići -Doli, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije

 

OBAVJEŠTAVA

 

javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU

 

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:

 DRŽAVNA CESTA DC 414, DIONICA: SPARAGOVIĆI-DOLI

 

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš za zahvat: Državna cesta DC 414, dionica: Sparagovići – Doli (u daljnjem tekstu: Studija), donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 18. siječnja 2016. godine.
  2. Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 04. veljače do 04. ožujka 2016. godine.

 

  1. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je upravna zgrada Općine Ston, Trg Kralja Tomislava 1., svakog radnog dana od 9,00 –14,00 sati.
  2. Na mjestu javnog uvida biti će izložene jedna cjelovita Studija i jedan Ne-tehnički sažetak Studije.
  3. Obavijest o javnoj raspravi kao i cjelokupna Studija bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
  4. Javno izlaganje održati će se u srijedu 24. veljače 2016. godine u 17,00 sati, u prostoru upravne zgrade Općine Ston, Trg Kralja Tomislava 1.

 

  1. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i prirode, javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost, može upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Vukovarska 16., u roku utvrđenom za javnu raspravu.
  3. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

KLASA: 351-01/16-01/05

URBROJ: 2117/1-53/3-16-2