Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava u Pločama

Na temelju članka 17. i članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj  86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 1.  za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava u Pločama, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

 1. magistar ili stručni specijalist arhitekture ili građevinske struke,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3. položen državni stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računalu.

 

Na raspisani javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godinu dana od prijama u službu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju.

 

Na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije i na web-stranici www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/ naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere prethodnog znanja i sposobnosti, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će se na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

Uz potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti::

 

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 4. elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom iskustvu,
 5. preslik ugovora o radu ili rješenja o prijmu, premještaju ili rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine,
 6. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja),
 8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici, potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: „ Za natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u Ispostavi u Pločama – NE OTVARAJ“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje ih podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Rješenje o prijmu u službu donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Pročelnica

Nikolina Kraljević, dipl.iur.

 

KLASA: 112-01/17-01/14

URBROJ: 2117/1-23/1-17-02

Dubrovnik, 19. travnja 2017.

 

Dokument se nalazi u privitku:

Opis poslova višeg stručnog suradnika u UO za prostorno uređenje i gradnju-Ispostava u Pločama