Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

 

 

Javni poziv

za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

 

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2017. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 954.750 kn i to:

  • za provedbu aktivnosti ……………………………………………………………………. 47 250 kn
  • za manifestacije od značaja za županiju …………………………………………… 166 250 kn
  • za vrhunski sport: …………………………………………………………………………… 237 500 kn
  • za zajedničke programe ……………………………………………………………………. 52 250 kn

* sportska suradnja ……………………………………………………………. 14 250 kn

* sportske škole ………………………………………………………………… 14 250 kn

* rekreacijske aktivnosti ………………………………………………………. 9 500 kn

* promicanje sporta u manje razvijenim sportskim sredinama … 14 250 kn

* za posebne programe ………………………………………………………………………. 28 500 kn

* sufinanciranje školovanja trenera ……………………………………… 9 500 kn

* sudjelovanje u programima HOO-a …………………………………. 19 000 kn

 

 

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije određeno u Uputama za prijavitelje.

 

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

 

III.

Financijska sredstva koja se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu iznose:

  • za provedbu aktivnosti od1.000 kn do 20.000 kn
  • za manifestacije od značaja za županiju od 3.000 kn do 40.000 kn
  • za vrhunski sport od 20.000 kn do 180.000 kn
  • za zajedničke programe od 1.000 do 5.000 kn
  • za posebne programe od 1.000 do 5.000 kn.

 

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti programe u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Prijave se podnose na posebnim obrascima i to:

– Programi sporta:

– Obrazac PP 1 – Prijava programa

– Obrazac PP 2 – Proračun programa

– Sportske manifestacije:

– Obrazac PM 1 – Prijava manifestacije

– Obrazac PM 2 – Proračun manifestacije

koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije i mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Poziva.

 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa.

 

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno), je otvoren do potrošnje sredstava.

 

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Povjerenstvo Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

 

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

 

Prijave sportskih udruga kojima su odobrena sredstva za programe i projekte u prošloj godini a nisu dostavile Obrazac OI (opisno izvješće) i Obrazac FI (financijsko izvješće) neće se razmatrati.

 

VIII.

Prijave se, na propisanim obrascima šalju ili neposredno predaju na sljedeću adresu:

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

Liechtensteinov put 10

20.000 Dubrovnik

Uz napomenu:

za Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu – NE OTVARATI

 

Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsdnz@optinet.hr.

 

PREDSJEDNIK:

 Branko Bazdan

 

1. Obrazac PP 1 – Prijava programa 2017

2. Obrazac PP 2- Proračun programa 2017

3. Obrazac DF – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac PU – Zahtjev za potvrdu o stanju duga

5. Obrazac SUD – Zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju – fizičke osobe

6. Obrazac PM 1 – Prijava manifestacije 2017

7. Obrazac PM 2- Proračun manifestacije 2016

Obrazac izjave o financiranim projektima

Upute za prijavitelje

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti-pravne osobe