Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/17-01/03, URBROJ: 2117/1-01-17-01 od 17. ožujka 2017. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU

 

I. PREDMET  JAVNOG POZIVA:

 

Sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2017. godini (u daljnjem tekstu – sufinanciranje).

 

 II. OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

1.Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su:

1.1.           Udruge građana koje djeluju na području Dubrovačko neretvanske te su organizatori ili suorganizatori aktivnosti i projekata iz točke I. i udovoljavaju odredbama Uredbe o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

1.2.         Pravne i fizičke osobe (tvrtke, obrti i OPG-i) koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije,  te su nositelji/organizatori provedbe projekata iz  točke I. ovog Javnog poziva, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom i ovim pozivom;

1.3.         Sveučilišne i obrazovne institucije koje provode aktivnosti i projekate iz točke I.

1.4.         Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS, a koje su organizatori ili suorganizatori projekata i aktivnosti iz točke I.

1.5.         Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe – tematske turističke ceste, koje su proglašene od strane župana po provedenome postupku u skladu s Pravilnikom o proglašenju tematskih turističkih cesta DNŽ;

1.6.         Komore i strukovna udruženja, koje okupljaju fizičke i pravne osobe te su registrirane za obavljanje aktivnosti i provedbu projekata iz točke I.

1.7.         Turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koji su na području Dubrovačko-neretvanske  županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata iz točke I.ovog Javnog poziva, a koji se ne nalaze u redovnom planu aktivnosti nego se pokreću u cilju razvoja novog turističkog proizvoda kome je cilj uključenje niovih poduzetnika i/ili razvoj novog turističkog proizvoda ili se značajno podiže kvaliteta dosada realiziranih projekata.

 

2. Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju:

2.1.         Manifestacije od značaja za Dubrovačko-neretvansku županiju kojima se  potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma Županije u cjelini ili pojedinih njenih dijelova;

2.2.         Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode koje i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu;

2.3.         Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti;

2.4.         Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora;

2.5.         Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvijet funkcioniranja i realizacije programa i projekata.

 

3. Iznos pojedinačnih novčanih donacija za tekuću godinu po Korisniku:

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti 30.000,00 kuna i to kako slijedi:

3.1.         Aktivnosti iz točke 2.1. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;

3.2.         Aktivnosti iz točke 2.2. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;

3.3.         Aktivnosti iz točke 2.3. ovog  Javnog poziva sufinanciraju se s maksimalnim iznosom do 20.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;

3.4.         Aktivnosti iz točke 2.4. ovog  Javnog poziva, maksimalni iznos sufinanciranja za ovu mjeru iznosi do 10.000,00 kuna po projektu/aktivnosti.

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti  su osigurana u županijskom proračunu za 2017.godinu, Razdjel 6. – Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, A102909 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva, u ukupnom iznosu 200.000,00 kn,  A103001 – Aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ, u ukupnom iznosu 250.000,00 kn i A103003- Manifestacije u turizmu, u ukupnom iznosu 150.000,00 kn.

Pojedina županijska sredstva Korisnicima se dodjeljuju jednokratno do kraja tekuće godine za projekte i aktivnosti koje su se realizirale ili će se realizirati u 2017. godini. Sufinanciranje odabranih zahtijeva se provodi do iskorištenja sredstava.

Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:

 1. Značaj prijavljene manifestacije za razvoj turizma i godine održavanja (odnosi se samo na manifestacije, značajniji su projekti duže tradicije);
 2. Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi manifestacije i broj prisutnih posjetitelja na ranije održanim manifestacijama (odnosi se samo na manifestacije);
 3. Sudjelovanje stručnih institucija i pojedinaca u provedbi edukacije i broj očekivanih sudionika te broj i struktura ranije provedenih edukativnih aktivnosti (odnosi se samo na edukacije, stručna predavanja i sl.);
 4. Stupanj osiguranosti potrebnih financijskih sredstava kojima se sufinancira projekt/aktivnost;
 5. Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu;
 6. Procjena učinka projekta/aktivnosti na povećanje broja gostiju i produljenje turističke sezone;
 7. Broj članova udruge/udruženja koja se prijavljuje na Javni poziv (odnosi se samo na udruge i udruženja);

 

 1. Inovativnost projekta i primjena novih tehnologija;
 2. Kvaliteta provedbe ranije sufinanciranih projekata i uredna izviješća kojima su opravdana dostavljena sredstva;
 3. Nepostojanje duga prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
 4. Kvaliteta predloženog projekta/aktivnosti (organizacijskog i financijskog plana).

 

Pojedini kriteriji se boduju ocjenom od 1 – 10. Prednost pri dodjeli imat će Korisnik s većim brojem bodova i boljom kvalitetom navedenih kriterija.

Ukoliko za isti projekt/aktivnost sufinanciranje zatraži više Korisnika, sredstva se dodjeljuju onom Korisniku koji ima veći broj bodova i bolju kvalitetu projekta, odnosno sukladno zastupljenosti u projektu i ostvarenim kriterijima. S prijavljenim korisnicima koji su se prijavili za isti projekat / aktivnost moguća je naknadna koordinacija i usklađivanje specifičnih potreba prilikom raspodjele sredstava.

 

IV. NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Pristigle zahtjeve po javnom pozivu razmatra tročlano Povjerenstvo za odabir projekata, koje imenuje župan.

Na prijedlog Povjerenstva Odluku o podršci sufinanciranju projekta i rasporedu sredstava donosi župan.

Po odobrenju sredstava Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Županijom. Ugovorom je definiran iznos, namjena, rokovi izvršenja, način praćenja realizacije projekta te druga prava i obveze Korisnika financijskih sredstava.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun Korisnika najkasnije u roku od 45 dana po prihvaćenom izvješću o realizaciji projekta/aktivnosti. Iznimno se Korisniku može odobriti avansno financiranje kada se radi o realizaciji projekata koji se provode u prosincu. U ovom slučaju Korisnik je dužan dostaviti izvješće o realizaciji sredstava do 31. sječnja naredne godine.

Nepotpuni zahtjevi se odbacuju, a odbijaju oni zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja. Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku obavještava podnositelje zahtjeva nakon zasjedanja Povjerenstva. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na odluku o neispunjenju propisanih uvjeta natječaja u roku od 8 dana o zaprimanja odluke.

Povjerenstvo se sastaje i razmatra pristigle zahtjeve periodično.

 

V. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan dostaviti izvješće najkasnije u roku od 15 dana po realizaciji odobrenog projekta/aktivnosti ili utrošku dobivenih sredstava.

Ukoliko se utvrdi da je priložena neistinita dokumentacija ili se utvrdi da su nenamjenski utrošena dobivena sredstva, isti je iznos dužan vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u narednih pet (5) godina.

Korisnici županijskih sredstava moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Ako su korisnici udruge građana, moraju biti usklađene u propisanom roku s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), te županija ne snosi odgovornost nezakonitog poslovanja udruge.

 

VI. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:

 1. Popunjen zahtjev za sufinanciranje
 2. Razrađen prijedlog projekta/aktivnosti za koje se traži sufinanciranje s financijskim planom;
 3. Za svaki od kriterija koji su navedeni u ovom Javnom pozivu kojim se argumentira opravdanost zahtjeva priložiti obrazloženje s vjerodostojnom dokumentacijom i dokazima;
 4. Kopiju rješenja o registraciji i rješenja o upisu promjena ukoliko ih je bilo, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravni status subjekta koji se prijavljuje.
 5. Potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva s danom prijave na ovaj poziv podmirio sva javna dugovanja prema Republici Hrvatskoj.
 6. Potvrdu nadležnog suda kojom se dokazuje da se protiv ovlaštene osobe za zastupanje ne vodi kazneni postupak
 7. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. Izjavu da su udruge usklađene u propisanom roku s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14).

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije te na službenim Internet stranicama Županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr .

Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Županija zadržava pravo djelomičnog financiranja projekta/aktivnosti, kao i odbijanja zahtjeva koji nisu u skladu s navedenim kriterijima i koji se ocijene kao neprihvatljivi.

 

VII. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik,  s naznakom “Projekti organizacija manifestacija i drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu”.

 

VIII. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

 

IX. INFORMACIJE:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, tel: 351-431 i 351-497.

 

KLASA: 334-01/17-01/03

URBROJ: 2117/1-01-17-03

Dubrovnik, 17. ožujka 2017. godine

 

Župan

Nikola Dobroslavić

 

Dokumentacija:

OBRAZAC 2017.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Primjer ugovora