Javni poziv za predlaganje projekata-programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Javni poziv

 

za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da iste prijave radi financijske podrške.

(1) Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća prioritetna područja:
1. Obilježavanje obljetnica i važnih događaja iz Domovinskog rata radi očuvanja trajnog sjećanja na događaje i datume koji su prethodili pobjedi hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu;
2. Jačanje kapaciteta udruga za rad s hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji:
– Promicanje vrijednosti i postignuća Domovinskog rata:
– Unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s
invaliditetom, HRVI i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
– Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s
invaliditetom, HRVI, ratnih stradalnika i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih
ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
– Promicanje tjelesne kulture, športa i rekreacije radi unaprjeđenja opće zdravstvene
sposobnost hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i HRVI;
– Organiziranje edukativnih programa i programa stručnog usavršavanja radi mogućeg
zapošljavanja i samozapošljavanja te poboljšanja socijalnog uključivanja hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata, HRVI i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih
ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 300.000,00 kn (slovima-tristotinetisuća-kuna). Iznos financijskih sredstava koji udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji može ostvariti za program/projekt iznosi od: 2.000,00 kn (slovima-dvijetisućekuna) do 50.000,00 kuna (slovima-pedesettisućakuna).

(3) Prijavitelj može podnijeti najviše dvije (2) prijave programa/projekta na ovaj Javni poziv i to po jednu za svako prioritertno područje :

– jednu prijavu za prioritetno područje pod rednim brojem 1., točka (1) ovog Javnog poziva.
– jednu prijavu za prioritetno područje navedeno za program pod rednim brojem 2., točka (1) ovog Javnog poziva.
Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa/projekata potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom potrebnom dokumentacijom.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora,
prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.

(4) – Datum objave Javnog poziva: 1. ožujka 2018. godine na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije (www.dnz.hr).
– Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 3.travnja 2018.godine.

(5) Prijavu programa/projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja:

1. je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zaključno s danom objave Javnog poziva,
2. je programski usmjerena na rad u području skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, HRVI i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
3. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
4. je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
5. djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ili je projekt od značajnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

(6) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(7) Informacije o načinu procjene kvalitete programa/projekta te razlozi zbog kojih pojedine udruge nemaju pravo prijave detaljno su date u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.dnz.hr

Dokumentaciju za Javni poziv treba poslati preporučeno poštom, dostaviti putem dostavljača ili dostaviti osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik , s naznakom;

„Ne otvaraj – Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.“

(9) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje projekata/programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Razmatrati će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: msbo@dnz.hr.

Župan

Nikola Dobroslavić, prof. v.r.

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Izjava iz članka

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za ocjenu kvalitete programa

Obrazac ugovora o financiranju

Obrazac opisnog izvješća projekta

Obrazac financijskog izvješća

Popis priloga

Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora

Opći uvjeti ugovora