Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije

 

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita. Prava i obveze polaznika i Županije biti će uređeni posebnim ugovorom.

Stručno osposobljavanje provodi se na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (osam sati dnevno).

  1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
  • 1 (jedan) sveučilišni ili stručni prvostupnik iz područja zaštite na radu, radi osposobljavanja za rad na poslovima višeg referenta na poslovima iz nadležnosti upravnog tijela

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt) te naznaku za koji upravni odjel se podnosi prijava. Osim pisane prijave kandidati/kinje obavezno prilažu:

  • životopis,
  • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
  • presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
  • elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom iskustvu,
  • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne starije od 15 dana,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

 

 

Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • da su u trenutku podnošenja zahtjeva za stručno osposobljavanje prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i to nezaposlene osobe do navršenih 30 godina sa stečenim stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke,
  • da nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju duže od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

S kandidatima koji se prijave na javni poziv i koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se strukturirani intervju. Mjesto i vrijeme intervjua objaviti će se na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije www.dnz.hr najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima za koje Zavod izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje” Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik,  u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

KLASA: 112-06/17-01/10
URBROJ: 2117/1-01-17-01

U Dubrovniku, 25. svibnja 2017.

 

 

Župan

Nikola Dobroslavić, prof.